دانلود رایگان مقالات روانشناسی-لینک مستقیم

ارتباط سبک های مقابله ای با هوش هیجانی در دانش آموزان ۹ ص

اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی

روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

عوامل روانی- اجتماعی موثر در فرار دختران از خانه ۲۲ ص

نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی ۱۶ ص

رابطه هوش هیجانی و جرات ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی ۲۳ ص

ارتباط مولفه های هوش هیجانی و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان ۱۹

ارتباط مؤلفه های هوش هیجانی ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان ۱۹ ص

راهنمایی برای آینده نگاری فردی

استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستان های شهر شیراز ۸

بررسی استرس کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز و رابطه آن با آسیب پذیری های روانی و جسمانی براساس مدل

رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان ۹ ص

بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴

هوش هیجانى در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خود کشى کرده اند ۸ ص

ارتباط سبک هاى مقابله اى با هوش هیجانى در دانش آموزان ۹

بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی

ارتباط اختلالات رفتاری با هوش هیجانی در دانش آموزان ۱۱

رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان جنوبی ۷ ص

رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مساله با سلامت عمومی ۷ ص

رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت ۸ص

تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سلامت روان ۸ص

بررسی اضطراب در کارورزان رشته پزشکی و رابطه آن با عادات بهداشت روانی ۵ ص

کودکان استثنایی

تبیین موفقیت ورزشی در ورزشهای گروهی و فردی بر حسب هوش هیجانی ۱۱ص

دانلود پایان نامه (رایگان): شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

استخراج نتایج، انجام روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها طی مراحل مختلفی صورت گرفت این مراحل به شرح زیر است:

جدول ۱-۴ مشخص شده است.جدول ۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی گروه معتادین و گروه عادی

متغیرگروه معتادگروه عادی
سن

۲۸-۱۸

۳۷-۲۹

۴۸-۳۸

وضعیت تأهل

مجرد

متاهل

وضعیت تحصیل

راهنمایی

دبیرستان

دیپلم

دانشجو

فارغ التحصیل

 

۵۴

۵۳

۱۳

 

۶۲

۵۸

 

۲۵

۴۵

۳۹

۵

۶

 

۵۴

۵۶

۱۰

 

۶۴

۵۶

 

۲۱

۴۷

۴۲

۷

۳

 


جدول ۲-۴ ضرایب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله (لازاروس و فولکمن ۱۹۸۵)

مقیاسآلفا
مقابله رویاروی گر۷۰/۰
دوری جویی۶۱/۰
خویشتن داری۷۰/۰
جستجوی حمایت اجتماعی۷۶/۰
مسئولیت پذیری۶۶/۰
گریز – اجتناب۷۲/۰
حل مدبرانه مساله۶۸/۰
بازبرآورد مثبت۷۹/۰

 

جدول ۳-۴ میانگین همبستگی مقیاسهای مقابله ای

مقیاس۱۲۳۴۵۶۷۸
۱-مقابله رویاروی گر ۰۱/۰۳۶/۰۲۷/۰۲۶/۰۲۷/۰۲۸/۰۲۶/۰
۲-دوری جویی  ۳۶/۰۰۴/۰۲۷/۰۳۲/۰۰۹/۰۱۳/۰
۳-خویشتن داری   ۲۴/۰۳۰/۰۳۶/۰۳۷/۰۳۹/۰
۴-جستجوی حمایت اجتماعی    ۰۹/۰۲۳/۰۲۳/۰۳۰/۰
۵-مسئولیت پذیری     ۳۹/۰۱۳/۰۲۳/۰
۶-گریز اجتناب      ۱۰/۰۳۹/۰
۷-حل مدبرانه مساله       ۳۹/۰
۸-ارزیابی مجرد مثبت        

 


۴-۴ که بر اساس تحلیل عوامل بدست آمده ملاحظه می شود که پرسشنامه راههای مقابله از روایی بالا و قابل قبولی برخوردار است وسیله مناسبی برای پژوهشهای روانشناختی می باشد.

 

شماره ماده پرسشنامهMS.dعوامل
کشیدگیاشباع
۱۸۹/۱۹۸/۰۴۱/۰-۴۵/۰
۶۳۴/۰۶۹/۰۰۱/۲۳۰/۰
۷۷۷/۰۰۸/۱۰۴/۱۶۲/۰
۸۳۰/۱۱۷/۱۲۱/۰۷۳/۰
۹۵۲/۰۸۱/۰۵۳/۱۷۳/۰
۱۰۸۷/۰۰۵/۱۸۳/۰۴۰/۰
۱۱۵۹/۰۰۰/۱۵۳/۱۵۵/۰
۱۲۲۶/۰۵۹/۰۵۳/۲۲۵/۰
۱۳۴۳/۰۷۸/۰۸۷/۱۵۴/۰
۱۴۸۱/۰۹۱/۰۹۲/۰۵۵/۰
۱۵۸۲/۰۹۵/۰۸۳/۰۳۴/۰
۱۶۱۵/۰۵۲/۰۹۸/۳۳۶/۰
۱۷۶۴/۰۹۵/۰۳۲/۱۶۱/۰
۱۸۸۴/۰۸۹/۰۸۴/۰۵۶/۰
۲۰۵۱/۰۸۷/۰۵۸/۱۴۳/۰
۲۱۳۸/۰۷۱/۰۰۳/۲۴۵/۰
۲۲۴۸/۰۹۷/۰۸۴/۱۷۹/۰
۲۳۵۷/۰۸۵/۰۴۳/۱۳۹/۰
۲۵۲۰/۰۵۴/۰۱۸/۳۶۱/۰
۲۶۳۸/۱۰۹/۱۰۵/۰۵۸/۰
۲۸۱۳/۰۹۷/۰۴۲/۰۶۸/۰
۲۹۵۳/۰۹۰/۰۵۸/۱۶۷/۰
۳۰۸۱/۰۱۱/۱۹۴/۰۳۸/۰
۳۱۰۸/۱۱۷/۱۵۲/۰۶۸/۰
۳۳۲۹/۰۶۵/۰۵۴/۲۴۹/۰
۳۴۲۴/۰۶۵/۰۹۷/۲۳۲/۰
۳۵۸۲/۰۹۵/۰۸۳/۰۳۴/۰
۳۶۲۱/۰۵۷/۰۱۳/۳۶۴/۰
۳۸۵۳/۰۸۷/۰۵۵/۱۶۴/۰
۳۹۶۶/۰۸۹/۰۱۲/۱۴۴/۰
۴۰۲۰/۰۵۳/۰۱۳/۳۴۶/۰
۴۱۶۴/۰۷۴/۰۱۲/۱۵۰/۰
۴۲۶۱/۰۹۴/۰۳۴/۱۵۸/۰
۴۳۵۱/۰۸۶/۰۶۵/۱۴۶/۰
۴۴۵۳/۰۷۷/۰۳۹/۱۵۵/۰
۴۵۱۱/۱۹۷/۰۴۳/۰۵۷/۰
۴۶۸۲/۰۰۳/۱۸۹/۰۷۰/۰
۴۷۲۶/۰۵۷/۰۵۷/۲۴۰/۰
۴۸۲۱/۱۱۰/۱۳۷/۰۴۰/۰
۴۹۲۱/۱۰۸/۱۳۳/۰۷۱/۰
۵۰۱۳/۰۴۳/۰۱۰/۴۴۲/۰
۵۱۶۲/۰۹۱/۰۳۷/۱۴۹/۰
۵۲۹۲/۰۹۴/۰۵۶/۰۳۸/۰
۵۴۱۱/۱۹۷/۰۴۱/۰۳۷/۰
۵۶۳۳/۰۶۷/۰۲۳/۲۵۵/۰
۵۸۰۴/۱۰۸/۱۶۵/۰۶۶/۰
۵۹۵۴/۰۸۹/۰۵۹/۱۵۴/۰
۶۰۵۴/۰۹۷/۰۶۶/۱۵۶/۰
۶۲۲۹/۱۰۶/۱۲۱/۰۳۷/۰
۶۳۳۷/۰۷۱/۰۲/۱۲۸/۰


راههای مقابله در مطالعه حاضر

جدول ۵-۴

عواملآلفامیانگین همبستگی درونی آیتم ها
۱-رویاروی گر۵۸/۰۲۱/۰
۲-دروی جویی۷۵/۰۲۲/۰
۳-خویشتن داری۷۲/۰۲۳/۰
جستجوی حمایت اجتماعی۷۲/۰۳۳/۰
مسئولیت پذیری۶۷/۰۲۲/۰
گریز اجتناب۷۱/۰۳۵/۰
حل مدبرانه مساله۷۰/۰۳۹/۰
ارزیابی مجرد مثبت۶۶/۰۲۴/۰


مقیاس شیوه حل مساله توسط محمدی ترجمه شده و مورد بررسی قرار گرفت ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی آیتم ها در پژوهش محمدی در جدول ۶-۴ بطور کامل تشریح شده است.

جدول ۶-۴: ضرایب آلفای که نباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسها ی شیوه حل مساله (محمدی ۱۳۷۷)

عواملآلفامیانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری۶۹/۰۳۶/۰
کنترل حل مساله۶۶/۰۳۳/۰
شیوه خلاقیت۶۳/۰۲۹/۰
اعتماد در حل مساله۷۲/۰۳۹/۰
شیوه اجتناب۵۳/۰۲۱/۰
شیوه تقرب۳۷/۰۲۰/۰


جدول ۷-۴ : ضرایب آلفای کرنباخ میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر

لآ

 

عواملآلفامیانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری۶۵/۰۲۸/۰
کنترل حل مساله۶۱/۰۲۴/۰
شیوه خلاقیت۶۱/۰۲۷/۰
اعتماد در حل مساله۷۱/۰۲۶/۰
شیوه اجتناب۷۰/۰۲۲/۰
شیوه تقرب۵۰/۰۲۴/۰


تحلیل تی t تست نمرات آزمودنی ها

همانگونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می شود آزمونTدو گروه معتاد و غیر معتاد در مقیاس سبکهای حل مساله تفاوت معناداری با هم دارند T مشاهده شده (۰۵/۷-) در عامل بی یاوری بیانگر آن است که بدین میانگین گروه معتادین (۱۲/۲) و میانگین گروه غیر معتاد (۱۱/۱) در سطح (۰۰۰/۰>P) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادین بی یاوری و ناامیدی بیشتری احساس می کنند در عامل کنترل حل مساله T مشاهده شده (۶۱/۰) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد مخدر (۱۴/۲) و میانگین افراد عادی (۲۰/۲) تفاوت معنی داری وجود ندارد مقایسه میانگین نمرات معتادین (۹۸/۱) و میانگین نمرات افراد غیرمعتاد (۰۸/۳) در عامل خلاقیت با T  مشاهده شده (۱۴/۷) نشان می دهد که این دو گروه در سطح (۰۰۰/۰>p) تفاوت معنی داری با هم دارند به عبارت دیگر افراد معتاد در مواجهه با مشکلات و دشواریهای زندگی راه حلهای مختلفی درنظر گرفته و از روشهای متعدد برای حل مسائل خود استفاده می کنند در عامل اعتماد در حل مساله t مشاهده شده (۳۲/۹) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد (۹۹/۱) و میانگین نمرات افراد سالم (۲۰/۳) در سطح (۰۰۰۰/۰>p) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادان برای رویارویی با مسائل و مشکلات خود اعتماد کمتری به توانمندی ها و قابلیت ها ی خود دارند T مشاهده شده (۵۸/۲-) در عکامل اجتناب نشان می دهد میانگین نمرات افراد معتاد (۲۹/۲) با میانگین نمرات افراد عادی (۹۲/۱) در سطح (۰۱/۰>p)

تفاوت معناداری دارد تفاوت مشاهده شده بیانگر آن است که معتادین در مقابله با چالشها و مسائل زندگی خود بیشتر به صورت اجتناب و فرار از موقعیت های دشوار عمل می کنند t مشاهده شده (۳۵/۶) در عامل تقرب بیانگر آن است که میانگین نمرات افراد معتاد (۴۰/۲) با میانگین افراد غیر معتاد(۲۸/۳) در سطح (۰۰۰/۰>P) تفاوت معنی داری دارد یعنی افراد معتاد تمایل ندارند با دشوارها و مشکلات رو به رو شوند و بیشتر تمایل دارند از موقعیتهای دشوار فرار کنند.

جدول ۸-۴: مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد.

سبکهای حل مسالهمعتاد=۱۲۰نفرغیر معتاد=۱۲۰نفرTسطح معناداردرجه آزادی
میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیار
بی یاوری۱۲/۲۱۸/۱۱۱/۱۰۴/۱۰۵/۷-۰۰۰/۰۲۳۸
کنترل حل مساله۱۴/۲۸۸/۰۲۰/۲۸۹/۰۵۱/۰۶۱/۰۲۳۸
خلاقیت۹۸/۱۴۰/۱۰۸/۳۹۵/۰۱۴/۷۰۰۰/۰۲۳۸
اعتماد در حل مساله۹۹/۱۰۴/۱۲۰/۳۹۷/۰۳۲/۹۰۰۰/۰۲۳۸
اجتناب۲۹/۲۰۵/۱۹۲/۱۱۷/۱۵۸/۲-۰۱/۰۲۳۸
تقرب۴۰/۲۲۸/۱۲۸/۳۸۳/۰۳۵/۶۰۰۰/۰۲۳۸

 

 

 

 

 

 

همانگونه که در جدول ۹-۴ مشاهده می شود آزمون T دو گروه معتاد و غیر معتاد در پرسشنامه راههای مقابله تفاوت معنی داری با هم دارند درم قیاس رویاروگر T مشاهده شده (۸۰/۲-) نشان می دهد که بین میانگین گروه معتادان (۶۶/۹) و میانگین گروه غیر معتاد (۷۸/۷) در سطح (۰۰۵/۰>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که افراد معتاد در مقابله با مسائل زندگی نسبت به افراد غیر معتاد خصومت خطرپذیری و تلاشهای پرخاشگرانه بیشتری نشان می دهند T مشاهده شده (۱۳/۳-) مقیاس دوری جویی نشان می دهد که بین میانگین گروه معتادان -۶۰/۸) و میانگین نمرات گروه غیر معتاد (۴۶/۷) در سطح (۰۰۲/۰>P) تفاوت معنی داری وجود دار که بیانگر بی توجهی افراد معتاد نسبت به مشکلات خویش است . t مشاهده شده (۷۸/۱۶) درمقیاس خویشتن داری بیان می کند که بین میانگین نمرات افراد وابسته به ماد مخدر (۷۲/۶) و میانگین افراد غیر معتاد (۹۴/۱۲) در سطح (۰۰۰/۰>P) به طور معنی داری تفاوت وجود دارد و افراد معتاد نسبت به جمعیت سالم از خویشتن داری کمی برخوردارند در عامل جستجوی حمایت اجتماعی T مشاهده شده (۹۹/۱۰) بیانگر آن است که بین میانگین نمرات افراد غیر معتاد (۳۸/۱۰) و میانگین نمرات افراد معتاد (۷۱/۵) در سطح (۰۰۰/۰>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد کمتر به دنبال حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند و سعی می کنند براساس انگاره های خود با مشکلات خود رو در رو می شوند.

T مشاهده شده (۶۴/۱۱) در مقیاس مسئولیت پذیری نشان می دهد که بین میانگین نمرات افراد معتاد (۶۸/۳) و میانگین نمرات افراد سالم (۰۲/۶) در سطح(۰۰۰/۰>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که معتادان در مسائل به وجود آمده نقش خود را نپذیرفته و سعی می کنند خود را برای از تقصیر نشان دهند T مشاهده شده (۲۳/۸-) در مقیاس گریز اجتناب نشاند می دهد ککه بین میانگین نمرات افراد وابسته به مواد (۵۵/۱۴) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد (۰۰/۹) در سطح (۰۰۰/۰>P) تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی افراد معتاد در مواجهه با مشکلات تفکرات آرزومندانه از خود نشان داده و سعی می کنند که از مشکلات و دشواریها دوری کنند در مقیاس حلمسئله مدبرانه T  مشاهد هشده (۱۰/۱۳) حاکی از آن است که بین میانگین مرات افراد وابسته به مواد (۸۳/۵) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد ۷۹/۱۰) در سطح (۰۰۰/۰>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد معتاد به هنگام رویارویی با مشکلات و مسائل برنامه ریزی مدونی نداشته و به صورت واکنشی و خام عمل می کنند.T مشاهده شده (۲۸/۱۴) در مقیاس باز آورد مثبت نشاند می دهد که میانگین نمرات معتادان (۴۲/۸) با میانگین نمرات افراد غیر معتاد (۹۲/۱۳) در سطح (۰۰۰/۰>P) تفاوت معنی داری دارند یعنی افراد معتاد در ارزیابی خود و اعمال خویش بیشتر منفی گرا بده و خود را سرزنش می کنند و کمتر به نکات مثبت و توانمندیهای خویش توجه دارند اطلاعات مربوط به تفاوت افراد معتاد با غیر معتادین در مقیاس راههای مقابله در جدول ۹-۴ به تفضیل تشریح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۹-۴ مقایسه نمرات T میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد

سبکهای حل مسالهمعتاد=۱۲۰نفرغیر معتاد=۱۲۰نفرTسطح معناداردرجه آزادی
میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیار
رویا روی گر۶۶/۹۹۵/۱۷۸/۷۸۳/۲۸۰/۲-۰۰۵/۰۲۳۸
دوری جویی۶۰/۸۹۵/۲۴۶/۷۷۲/۲۱۳/۳-۰۰۲/۰۲۳۸
خویشتن داری۷۲/۶۵۹/۲۹۴/۱۲۱۳/۳۷۸/۱۶۰۰۰/۰۲۳۸
جستجوی حمایت اجتماعی۷۱/۵۵۱/۲۳۸/۱۰۹۳/۳۹۹/۱۰۰۰۰/۰۲۳۸
مسئولیت پذیری۶۸/۳۶۱/۱۰۲/۶۴۹/۱۶۴/۱۱۰۰۰/۰۲۳۸
گریز اجتناب۵۵/۱۴۷۵/۴۰۰/۹۶۶/۵۲۳/۸-۰۰۰/۰۲۳۸
حل مساله مدبرانه۸۳/۵۸۳/۱۷۹/۱۰۷۲/۳۱۰/۱۳۰۰۰/۰۲۳۸
باز برآورد مثبت۴۲/۸۶۴/۲۹۲/۱۳۲۹/۳۲۸/۱۴۰۰۰/۰۲۳۸

 

همبستگی بین متغیرها

همانگونه که جدول ۳-۴ مشاهده می شود مقیاس باز برآورد مثبت با عامل بی یاوری همبستگی منفی (۲۵/۰-=r) دارد که در سطح (۰۰۰/۰>P)معنی دار است عامل خلاقیت با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی (۴۴/۰-=r)دارد که در سطح(۰۰۰/۰>P)معنی دار می باشد مقایس باز برآورد مثبت با عامل اعتماد در حل مساله داری همبستگی (۴۲/۰-=r)می باشد که در سطح(۰۰۰/۰>P)معنی دار است عامل شیوه اجتناب با مقیاس باز برآورد مثبت داری یک همبستگی منفی (۲/۰-=r)می باشد و در سطح(۰۰۰/۰>P)معنی دار است عامل شیوه تقرب با مقیاس باز برآورد مثبت در سطح (۰۰۰/۰>P)دارای همبستگی(۴۳/۰-=r) معنی داری است عامل کنترل حل مساله با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی معنی داری نشان می دهد (۰۳/۰٫>p،۷/۰=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری با عامل بی یاوری دارد (۰۰۰/۰٫>p،۳۳/-۰=r) عامل کنترل حل مساله با مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی معنی داری ندارد (۶۱/۰>ح،۰۳/۰=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری دارند (۰۰۰/۰٫>p،۳۱/۰=r) مقیاس حل مدبرانه مساله با عامل شیوه تقرب در سطح (۰۰۰/۰>P) همبستگی معنا داری (۴۳/۰=r) دارد.

مقیاس گریز – اجتناب با عامل بی یاوری در سطح (۰۰۰/۰>P) همبستگی معنی داری (۴۳/۰=r) دارد عامل کنترل حل مساله با مقیاس گریز اجتناب همبستگی معنی داری ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۱۰-۴ ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها

مقیاسبی یاوریکنترل حل مسالهشیوه خلاقیتاعتماد در حل مسالهشیوه اجتنابشیوه تقرب
مقابله رویاروی گر۰۷/۰۰۳/۰۰۰۸/۰۰۴/۰۰۴/۰۰۴/۰-
۲۷/۰=۶۲/۰=۹۱/۰=۵۴/۰=۵۴/۰=۵۱/۰=
دوری جویی۲۳/۰۲۳/۰۱۳/۰-۱۵/۰-۲۲/۰۱۸/۰-
۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۴/۰=۰۱۷/۰=۰۰۱/۰=۰۰۶/۰=
خویشتن داری۳۵/۰-۰۵/۰۳۸/۰۴۴/۰۳۱/۰-۳۹/۰
۰۰۰/۰=۴۹/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۶/۰=
جستجوی حمایت اجتماعی۳۰/۰-۰۳/۰۴۱/۰۵۱/۰۲۴/۰-۴۱/۰
۰۰۰/۰=۶۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=
مسئولیت پذیری۲۲/۰-۱۲/۰۲۸/۰۲۹/۰۱۲/۰۳۱/۰
۰۰۱/۰=۰۷/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۷/۰=۰۰۰/۰=
گریز – اجتناب۴۳/۰۰۹/۰۴۲/۰-۵۰/۰۴۲/۰۳۲/۰
۰۰۰/۰=۱۵/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=
حل مدبرانه مساله۳۳/۰۳۰/۰۳۱/۰۵۵/۰۳۱/۰-۴۳/۰
۰۰۰/۰=۶۱/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=
ارزیابی مجدد مثبت۲۵/۰-۰۳/۰-۴۴/۰۴۲/۰۲۹/۰۴۳/۰
۰۰۰/۰=۷۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=۰۰۰/۰=

 

 

 

 

 

روش آماری

به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای هر دو گروه در کلیه مقایسهای آزمون و تعیین معنی داری آنها از آزمونT استفاده گردید و داده های به دست آمده به وسیله روش آماری مناسب تحت آزمون قرار گرفتند. همانطوری که گفته شد برای مقایسه دو گروه از روش آزمون معنی دار بودن اختلاف دو میانگین در نمونه های مستقل از روش آزمونT که مناسبترین و دقیقترین روش آماری برای تحقیقات از نوع حاضر است استفاده شد

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -نتیجه گیری کلی و پیشنهاد هایی برگرفته از یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

نتیجه گیری و بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد مصرف کننده مواد در مقایسه با افراد غیر معتاد است در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن (۱۹۹۸، به نقل از آقا یوسفی ۱۳۷۸) و مقیاس سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶ به نقل از محمدی ۱۳۷۷) استفاده شد با توجه به اینکه در مقامی زیر مقیاسها ضرایب آلفا از ۵۰/۰ بیشتر هستند بر طبق نظر نونالی به نقل از محمدی ۱۳۷۷ می توان استدلال نمود که به طور کلی هم پرسشنامه شیوه های مقابله و هم مقیاس حل مساله از پایانی لازم برخوردار هستند برای تعیین پایانی هر دو پرسشنامه از ضریب آلفای کربناخ استفاده شد.

داده های حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهند که افراد معتاد رویا رویی با مسایل مشکلات زندگی طبیعی راهبردهای حل مساله مناسب برخوردار نبوده و بیشتر به صورت اجتنابی و به طور ناکار امد عمل می کنند تفاوتهای مشاهده شده در بین دو گروه معتاد و غیر معتاد بیانگر تفاوت زیاد آنها در سبکهای حل مساله می باشد.

-پاسخ سوال اول پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک حل مسأله بی یاوری افراد معتاد نسبت به افراد عادی مثبت است داده های حاصل از پژوهش نشان می دهند که افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادی بیشتر از سبک حل مساله بی یاوری استفاده می کنند و کارایی مناسبی برای حل مشکلات از خود نشان نمی دهند.

-داده های حاصل از پژوهش نشان می دهند که پاسخ سوال دوم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک کنترل حل مساله معتادان نسبت به افراد غیر معتاد منفی است. و نشان می دهد که افراد معتاد و افراد غیر معتاد الگوی سبک کنترل حل مسئله یکسانی دارند و کانون کنترل هر دو گروه تفاوت چندان زیادی با همدیگر ندارند.

-نتایج پژوهش بیانگر آن است که پاسخ سوال سوم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک خلاقیت افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادی مثبت می باشد به عبارت دیگر افراد معتاد در رویارویی با مشکلات و مسائل مختلف زندگی فاقد توان برنامه ریزی و   راه حلهای مختلف مسایل خویش هستند و کارآمدی لازم را در ایجاد راه حلهای بدیل و حل مدبرانه مسایل ندارند.

– بر اساس داده های این تحقیق پاسخ به سوال چهارم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک اعتماد در حل مساله افراد معتاد نسبت به افراد عادی مثبت می باشد به بیانی که دیگر افراد وابسته به مواد مخدر اعتقادی به این ندارند که قدرت و توانمندی لازم برای حل مسایل خود را دارا هستند به نظر معتادان آنها مثل افراد عادی نبوده و قادر به حل مسایل خویش نیستند.

– پاسخ سوال پنجم پژوهش منبی بر تفاوت الگوی سبک حل مساله اجتناب افراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد مثبت می باشد داده های پژوهش حاکی از آن هستند که معتادان از رویارویی با مسایل و دشواریهای زندگی اجتناب نموده و سعی می کنند خود را از مشکلات دورنگه دارند و با آنها درگیر نشوند – نتایج پژوهش نشان می دهد که پاسخ سوال ششم پژوهش نیز مبنی بر تفاوت الگوی سبک حل مساله تقرب افراد معتاد نسبت به غیر معتادان مثبت است. به عبارت دیگر افراد معتاد سعی می کنند که به طرف مشکلات نروند و همیشه دور از آنها باشند معتادان قادر نیستند که مشکلات را به عنوان یک جز طبیعی زندگی محسوب کنند و تمایلی به مقابله رودررو با مشکالت را ندارند این یافته ها با مطالعات پیشین که نشان می دهند افرادی که سبک حل مساله ضعیفی دارند در مقابله با دشواریها روزمره با سوء مصرف مواد پناه ببرند همسو هستند (واستون و تارپ ۱۹۹۷، ویلمن،۱۹۹۱،گزوپ،۱۹۹۴، لاتیمه و همکاران ۲۰۰۰ روز نف و همکاران ۲۰۰۰)

براساس نتایج حاصل از پژوهش بیشترین تفاوت معنی دار در مقیاس خویشتن داری بسیار ضعیفی برخوردار هستند این مطلبی است که بندوارد (۱۹۷۷) نیز به آن اشاره دارد او معتقد است که فارد معتاد بدلیل آنکه از شیوه مقابله ضعیف برخوردارند و خود کارآمدی ضعیف و خویشتن داری کمی دارند نمی توانند بر مسایل و مشکلات خود فائق آیند و در نتیجه خودکارآمدی آنها پائین می آید ضعف افراد معتاد در جستجوی حمایت اجتماعی کمی دارند و نیز عزت نفس آنها پائین است و شرم و کمروئی نیز بیشتر گزارش می کنند همسو می باشد (مک کی، دو نوان و مارلات ۱۹۹۱ کارنی و همکاران ۲۰۰۰،میلبی،اسکومچه و استاین بک ۱۹۹۷، ویلمن ۱۹۹۱)

پژوهشهای متعددی نشان داده اند که افراد معتاد در مواجهه با دشواریها و مشکلات و چالشهای زندگی طبیعی روزمره توان و قابلیت مناسب برای مقابله با مسایل خود  را ندارند و از رویارویی با مشکلات اجتناب می کنند(دیوسیون و نیل ۲۰۰۱، آرملی و همکاران ۲۰۰۰، دالی و مارلات ۱۹۹۷ کیل پارتریک و همکاران ۲۰۰۰، سموعی و همکاران ۱۳۷۹)

یافته های پژوهش حاضر با یافته های همسو ست و نشان می دهد که معتادان بطور معنی داری نسبت به افراد غیر معتاد از شیوه مقابله اجتنابی بیشتر استفاده می کنند آنها سعی دارند با مشکلات درگیر نشده و از آن شیوه های مقابله ای مناسب برخوردار نبوده و برای دوری از مشکلات ، دشواریها و چالشهای روزمره زندگی به مواد افیونی پناه می برند و سعی می کنند با استفاده از آن نه تنها از مشکلات دور شوند بلکه می بیاسایند و اوقات لذت بخشی برای خود فراهم کنند (کوپر و همکاران ،۱۹۹۸، آرملی و همکاران ۲۰۰۰، گوزوپ ۱۹۹۴، روزنف و همکاران ۲۰۰۰، کیل کیل پارتیک و همکاران ۲۰۰۰، کوپر و همکاران ۱۹۹۲) بطور کلی نوشتارهای پژوهشی غنی ای در زمینه شیوه های مقابله افراد معتاد وجود دارد که همگی حاکی از آن هستند که افراد معتاد در زندگی روزمره خود ناراحتی و پریشانی بیشتر گزارش کرده و در مقابله با آنها از کارآمدی بسیار ضعیفی برخوردار ند (مهریار و جزایری ۱۳۷۷)

نتیجه گیری کلی و پیشنهاد هایی برگرفته از یافته های پژوهش

نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوتهای کلی و بسیار قاطع شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله معتادین در مقایسه با افراد غیر معتاد می باشد افراد معتاد نسبت به افراد سالم الگوی سبک بی یاوری را بیشتر بروز داده و از رفتارها و افکار مفید جهت حل مسایل زندگی بی بهره اند معتادان الگوی سبک حل مساله اجتنابی بیشتری نسبت به افراد غیر معتاد نشان می دهند به عبارت دیگر آنها درگیر مسایل نشده و دوست دارند از مشکلات بگریزند معتادن نسبت به افراد غیر معتاد از سبک حل مساله خلاقیت کمتر سود می جویند و این بران معناست که آنها بهنگام رویارویی با مشکلات نمی توانند راه حلهای جایگزین مختلفی را در نظر بگیرند وسعی نمی کنند از جوانب و ابعاد مختلف به مساله نگریسته و راه حلهای احتمالی را مد نظر قرار دهند تا بدین ترتیب احتمال حل مشکل افزایش یابد بر عکس افراد وابسته به مواد سعی می کنند براساس اولین راه حل عمل کنند و راه حل های احتمالی دیگر را در نظر نمی گیرند نتایج پژوهش حاکی از آن است که افراد وابسته به مواد تمایلی ندارند که با مشکلات رودرو شوند و از سبک تقرب کمتر بهره می برند همچنین معتادان از الگوی سبک حل مساله اعتماد در حل مساله نسبت به افراد عادی کمتر استفاده می کنند این مساله بیانگر آن است که آنها به قابلیت ها و توانمندیهای خود جهت حل مسایل زندگی اعتماد ندارند با کمی دقت به الگوهای سبک حل مسئله معتادان مشاهده می شود که ایشان از سبکهای بی یاوری و اجتناب بیشتری استفاده می کنند و میزان استفاده آنها ازسبکهای حل مسئله خلاقیت تقرب و اعتماد در حل مسئله بسیار کم است از آنجا که زندگی طبیعی به طور ذائی مسایل و مشکلات روزمره و همیشگی زیادی دارد و مردم چاره ای جز مقابله با آنها ندارند به نظر می آید که الگوهای بی یاوری و اجتناب باعث می شوند که افراد با مسایل درگیر نشوند و به همین دلیل و مشکلات حل نشده آنها انباشته شده و بیشتر می شوند. از سوی دیگر میزان استفاده کم معتادان از الگوی های کارآمدی همچون خلاقیت تقرب و اعتماد در حل مساله نیز باعث می شود که مشکلات و مسایل ریز و درشت روزمره آنها روی هم جمع شده و زیاد شوند همین افزایش مشکلات فقدان الگوهای سبک حل مساله کارآمد دور باطلی را به وجود می آورند که باعث و خیم تر شدن اوضاع معتادان شده و سیر قهقرایی زندگی آنها را سرعت می بخشد افراد معتاد در الگوی کنترل حل مساله تفاوت معناداری نشان نمی دهند و با توجه به میزان کم میانگین نمرات می توان نتیجه گرفت که هم گروه افراد عادی هم گروه معتادان از کانون کنترل درونی کمتری برخوردارند و بر روی اعمال و محیط خود کنترل لازم و مناسب را ندارند و بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرون از خود هستند با توجه به اطلاعات ذکر شده در جدول ۳-۴ که ضرایب همبستگی گروههای معتادان و غیر معتادان را نشان می دهد می توان شیوه های مقابله و سبک های حل مساله افراد را در دو الگوی مقابله هیجان مدار و مساله مدار دیوسیون و نیل ۲۰۰۱ قرار داد.

افراد معتاد در اکثر اوقات از شیوه های مقابله ای هیجان مدارا استفاده می کنند آنها از الگوهای مقابله دوری جویی، اجتناب گریز، رویاروی گر و سبکهای حل مساله بی یاوری و اجتناب بیشتر بهره می گیرند و همین امر باعث می شود که از تجربه بیشتر هیجانات منفی از قبیل خشم افسردگی، غمگینی ، ناراحتی و … درامان بمانند بر عکس با سوء مصرف مواد تجارب هیجان مثبت خود را فزونی می بخشد بطور کلی آنها از شیوه های مقابله ای مساله مدار از قبیل حل مدبرانه مساله ارزیابی، مجرد مثبت ، مسئولیت پذیری جستجوی حمایت اجتماعی و خویشتن داری و نیز سبکهای حل مساله تقرب، خلاقیت و اعتماد در حل مساله کمتر استفاده می کنند این امر شاید عوامل مختلفی داشته باشد ولی به نظر می رسد که الگوهای مقابله ای مساله مدار باعث افزایش روانی و توجه به مشکلات زندگی می شود که خود تجارب خوشایندی نیستند و به همین دلیل تمایل افراد نسبت به اینگونه الگوهای مقابله کمتر می شود (کوپر و همکاران ۱۹۹۲) از سوی دیگر شاید فزونی فشارهای زندگی و کمبود فرصتها و موقعیتهای مناسب باعث شده اند که افراد معتاد از آموزش مهارتهای مقابله ای و حل مساله کارآمد محروم بمانند و گذشت زمان این امر را شدت بخشیده است. براساس این اطلاعات افراد معتاد خویشتن داری بسیار کمی داشته و نمی توانند رفتارها یا امیال تکانشی خود را کنترل کرده و در مواجهه با مسایل زندگی برخورد مسلط باشند معتادین در شیوه مقابله باز برآورد مثبت نیز بسیار ضعیف هستند این مطلب بیان می کند که افراد معتاد به دلیل تلاشهای کم و ناکافی از عهده حل مسایل خود بر نمی آیند و در نتیجه روز به روز با مشکلات بیشتر رو برو می شوند و با ارزیابی منفی از خود مواجه شده و عزت نفسشان پائین می آید به عبارتی بجای تغییر مثبت از خود اعمال شخصی، بقیه و ارزیابی منفی پدید می آید و این حلقه معیوب سوء مصرف مواد آنها را تداوم می بخشد معتادان در شیوه های مقابله جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مساله، مسئولیت پذیری نیز بسیار ضعیف بوده و تفاوت چشمگیری با افراد غیر معتاد دارند براساس یافته های پژوهش حاضر، معتادان از شبکه حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردارند و از حمایتهای حل مدبرانه مساله مسئولیت پذیری نیز بسیار ضعیف بوده تفاوت چشمگیری با افراد غیر معتاد دارند براساس یافته های پژوهش حاضر معتادان از شبکه حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردارند و از حمایتهای اطلاعاتی و هیجانی تا حدودی محروم می شوند آنها در حل مسایل بصورت مدرن و برنامه ریزی شده عملی نمی کنند مسئولیت پذیری معتادان نیز خیلی کم و ضعیف است که اینها روی هم رفته نشان دهند. آن است که فرد معتاد خود را در چنان بافت منفی قرار می دهد که روزبروز بدتر می شود و چاره ای جز پناهگاه آرام بخش مواد افیونی و سوء مصرف مواد برایش باقی نمی ماند و همین مساله مشکل اعتیادش را تداوم می بخشد از سوی دیگر معتادان از شیوه های مقابله دوری گزینی و اجتناب گریز نیز نسبت به افراد عادی بیشتر استفاه می کنند که این هر دو سبک تا حدود زیادی با شیوه های ناکار آمد قبلی همسو شده و مشکلات معتادان را شدت می بخشد با توجه به اینکه پژوهشهای بسیار کمی در زمینه شیوه های مقابله و خصوصا سبکهای حل مساله در کشور ایران انجام یافته است اطلاعات بدست آمده از این پژوهش می تواند بسیار راه گشاو مفید واقع شود این پژوهش نشان می دهد که حداقل برای مداخلات درمانی، سرمایه گذاری جهت پیشگریی از شروع اعتیاد جلوگیری از عود اعتیاد بعد از سم زدایی و درمان و نیز حتی بلای درمان اعتیاد باید در زمینه شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله و همبسته های موقعیتی و شخصیتی آنها بررسی های بیشتری انجام پذیرد. علاوه بر این با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان از روشهای آموزش مهارتهای مقابله و حل مساله استفاده کرد و جوانان و افراد آسیب پذیر جامعه را در مقابل اعتیاد و ایمن ساخت. نوشتارهای پژوهشی و داده های بدست آمده توانمندی روش آموزشی مهارتهای مقابله و حل مساله را در پیش گیری از عود مجرد اعتیاد نیز خاطر نشان کرده اند بنابراین استفاده از کلاسهای آموزش شیوه های رویارویی با مسایل و مشکل گشایی می تواند از عود مجرد اعتیاد جلوگیری کند یا حداقل یک راهبرد جایگزین باشد تا از هزینه ها ی گزاف درمانهای مجرد و تخریب منابع انسانی توسط اعتیاد جلوگیری شود پژوهشهای موجود نشان می دهد که درمانهای مبتنی بر آموزش شیوه های مقابله و سبک حل مساله خود می تواند برای درمان سوء مصرف مواد بسیار کارآمد باشد. آموزش مهارتهای رویارویی با مشکلات روش درمانی نوین و بسیار موثری در عرصه درمانهای روانشناختی سوء مصرف مواد تلقی می گردد.

محدودیتهای پژوهش

جامعه معتادین در پژوهش حاضر صرفا به مراجعین بخش خود معرف معتادن بهزیستی شهر تبریز محدود می شد و متعلق به کل جامعه معتادان نبود که این امر خود باعث می شود تا تعمیم دادن یافته ها به کل جامعه تا حدودی کمتر شود چرا که امکان دارد متغیرهای مداخله گر زیادی وجود داشته باشند و در نتیجه کل تحقیق اثر بگذارند از سوی دیگر اگر امکان آن بود که اطلاعات مربوط به سوء مصرف مواد تا حدودی بغیر روشهای آماری پیش بینی نتایج و اطلاعات دقیق تری بدست می دادند. از سوی دیگر به نظر می آید اگر پرسشنامه های متناسب با فرهنگ ایران ساخته شود نتایج ملموس و دقیق تری می توان بدست آورد.

علاوه بر این ویژگیهای جمعیت شناسی معتادین جامعه مورد نظر مبهم بود و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای دیگر

به کسانی که علاقمند هستند در این عرصه پژوهش کنند پیشنهاد می شود که در زمینه های زیر به بررسی و پژوهش بپردازند.

  1. ویژگیهای شخصیتی معتادان جامعه
  2. سبکهای دلبستگی معتادان

۳٫با استفاده از روشهای آماری رگرسیون بررسی شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله معتادین

۴٫با استفاده از روشهای بالینی بررسی اثر بخشی شیوه های درمانی مبتنی بر آموزش سبک حل مساله و مهارتهای مقابله

۵٫بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی معتادان

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -خویشتن داری:

روش پژوهش

در این تحقیق بدلیل ویژگیهای خاص یکی از نمونه ها گروه معتادین از روشهای پس از رویدادی۱ استفاده شد با توجه به اینکه متغیر وابسته مساله اعتیاد است وپژوهشگر برای بررسی علل احتمالی این پدیده شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله را انتخاب کرده است به نظر می آید بخاطر گذشته نگر بودن نگرش محقق و نیز تلاش او برای رسیدن به علل این پدیده از طریق خود آن (معلول) روشهای علمی و مقایسه ای پس رویدادی مناسب ترین روش تحقیق باشد روشهای علمی و مقایسه ای یا پس رویدادی معمولا به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد سرمد، بازرگان، مجازی، ۱۳۷۶

جامعه آماری روش نمونه گیری و حجم نمونه

در تحقیق حاضر دو جامعه آماری وجود دارد جامعه مورد نظر اول جامعه معتادین مرکز خود معرف معتادان بهزیستی شهر مشهد می باشند که از افراد معتادی تشکیلیافته که جهت درمان به آن مرکز مراجعه می کنند و در حال حاضر تحت درمان روانشناختی و مددکاری بعد از مرحله سم زدایی قراردارند این افراد معمولا عضو گروه معتادان گمنام (NA) هستند و تقریبا کمتر از یک ماه است که مصرف را ترک کرده اند جامعه دوم یا گروه عادی، افراد غیر معتاد شهر مشهد می باشد.

بدلیل آنکه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و نسبت صنعت تغییر معلوم نیست از رابطه  برای برآورد حجم نمونه استفاده شد در صورت نامعلوم بودن نسبت صفت متغیر (P) می توان آن را ۵/۰ اختیار کرد در این حالت تعداد واریانس به حداکثر خود یعنی ۲۵/۰ می رسد (سرمد،بازرگان، حجازی،۱۳۷۶)

اشتباه مجاز نسبت یاد شده ۰۹/۰ فرض شد رابطه به شکل درآ»د با توجه به اینکه این برآورد حداقل را نشان می دهد لذا تعداد حجم نمونه هرگروه آزمودنی ۱۲۰ نفر در نظر گرفته شد گل تعداد آزمودنیها ۲۴۰ نفر می باشد.

از آنجا که جامعه معتادان مرکز خود معرف بهزیستی محدود و مشخص بودند لذا مناسب ترین شیوه نمونه گیری روش در دسترس بود ولی برای انخاب نمونه افراد عادی ازروش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.همه اعضای نمونه مرد هستند میانگین سنی معتادین تقریبا ۲۹ سال بودند و میانگین افراد عادی نیز ۲۹ سال است تقریبا ۰۵۲/۰ افراد معتاد متاهل و بقیه مجرد هستند. در حالیکه افراد عادی ۰۵۳/۰ مجرد و ۰۴۷/۰ متاهل می باشند سطح تحصیلات همه افراد نمونه در هر گروه از راهنمایی به بالاست و در بین هرگروه افراد دانشجو فارغ التحصیل ازدانشگاه وجود دارد .

پرسشنامه راههای مقابله لازاروس موفولکمن (۱۹۸۵) که برگرفته ازنظریات آنها در زمینه هیجان، استرس و مقابله می باشد. مقیاسی است که از چک لیست های راههای مقابله ای مشتق شده است.

(آقایوسفی، ۱۳۷۸) شکل تجدید نظر شده آن دارای ۶۶ سوال بوده و ۸مقیاس را شامل می شود که عبارتند از ،۱- مقابله رویاروی گر(۱) ۲-دوری جویی(۲) ۳-خویشتن داری(۳) ۴- جستجوی حمایت اجتماعی(۴) ۵- مسئولیت پذیری (۵) ۶- گریز اجتناب (۶) ۷- حل مدبدانه مساله(۷) ۸- بازبود آورد مثبت (۸) این پرسشنامه شامل۶۶ سوال است که ۱۶ سوال آن اضافی است و در زمره هیچکدام از راههای مقابله ای هشتگانه قرار ندارند.

– مقابله رویاروی گر: توصیف کننده تلاشهای پرخاشگرانه جهت تغیر موقعیت بوده ودرجاتی از خصومت و خطرپذیری را نشان می دهد.

– دوری جویی: توصیف کننده تلاشهای شناختی برای جداکردن خود و به حداقلرساندن اهمیت موقعیت است

خویشتن داری:

تلاهشایی را توصیف می کند که احساسات و اعمال فرد را تنظیم می کنند.

-جستجوی حمایت اجتماعی:

تلاشهایی را توصیف می کند که در جستجوی حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند.

-مسئولیت پذیری:

پذیرش نقش خود در مشکل که همواره با تلاش در جهت قراردادن هر چیز در جای درست همراه است .

گریز-اجتناب:

توصیف کننده تفکر آرزویی و تلاشهای رفتاریجهت گریز یا اجتناب از مشکل است مواد این مقیاس متفاوت از مواد مقیاس دورجویی که بیانگر گسیختگی است می باشد.

حل مدبرانه مساله: توصیف کننده تلاشهای اندشفیدانه مشکل مدار جهت تغییر موقعیت است که با روی آوری تحلیل به حل مساله همراه است.

-بازبرآورد مثبت: توصیف کننده تلاشهایی است که با تمرکز رشد شخصی معنای مثبت می آفریند این مقیاس معنای مذهبی ندارد الازاروس و فولکمن ، ۱۹۹۸، به نقل از آقایوسفی،۱۳۷۸

ضرایب آلفای این پرسشنامه همگی بالاتراز:۰۵۰/۰ هستند که نونالی (۱۹۶۸) استدلال می کند برای هدفهای تحقیق کافی است (محمدی ۱۳۷۷) ضرایب آلفای مقیاسها و همبستگی بین آنها در این آزمون پرسشنامه راههای مقابله ای در ایران توسط آقاجانی (۱۳۷۴) توجه، اجرا اعتبار یابی شده است اطلاعات مربوط به روایی(۱) پرسشنامه یاد شده در جدول ۴-۳ به تفصیل بیان شده است. با توجه آمارهای جدول ۴اطلاعات مربوط به این پژوهش قبلا ارئه شد ضرایب آلفا میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانس آیتم های پرسشنامه در پژوهش یاد شده نیز مشخض شده که در جدول ۵-۳ شرح کامل آن آمده است جدول ۵-۳: ضرایب آلفای کرد بنارخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برایزیر مقیاسها پرسشنامه با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالا ۵۰ هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای نتایج با یافته های آقاجانی(۱۳۷۸) مبنی براینکه پرسشنامه راههای مقابله از پایانی لازم برخوردار است همسو هستند.

مقایسه شیوه حل مساله:

این نتایج توسط کسیری ولانگ (۱۹۹۶) درطی دو مطالعه ساخته شد و ۶ عامل را می سنجد (محمدی ۱۳۷۷) این عوامل عبارتند از ۱- بی یاوری ۲- کنترل حل مساله ۳- شیوه خلاقیت ۴- اعتماد در حل مساله۵- شیوه اجتناب ۶- شیوه تقرب

این مقیاس شامل ۲۴ سوال است و هر یک ازعوامل در بر گیرنده ۲۴ تیم هستند عامل بی یاوری بینگر بی یاوری کلی فرد در موقعیت ها مساله را کنترل حلمساله نشان دهنده برنامه ریزی و درنظر گرفتن راه حلهای متنوع بر حسب مرحله سوم فرایند حل مساله که توسط نزو (۱۹۸۷) پیشنهاد شده می باشد اعتماد در حل مساله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است شیوه اجتناب تمایل جهت رد شدن از مشکلات بجای مقابله با آن را منعکس می کند شیوه تقرب نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آن را نشان می دهد (کسیدی ولانگ ۱۲۹۹۶ به نقل از محمدی ۱۳۷۷ )

ضرایب آلفا بالای ۵۰ هستند که نونانی ۱ (۱۹۶۷) استدلال می کند که برای هدفهای تحقیق کافی است بعلاوه میانگین همبستگی درونی آیتم ها نشان می دهد که مجموعه ای همگنی هستند و میتوان استدلال نمود که سنجشهای پایانی می باشند (کسیدی ولانگ ۱۹۹۶) محمدی ۱۳۷۷)

مقیاس شیوه حل مساله مورد استفاده قرار گرفت و ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانیس آیتم ها مشخص شد و مشروح آن در جدول ۷-۴ آمده است با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالاای ۵ هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتم ها نتایج با یافته های محمدی (۱۳۷۷) مبنی بر اینکه مقیاس شیوه حل مساله از پایانی لازم برخورد است همسو هستند.

روایی و پایانی این آزمون در مطالعه دیگری توسط مظاهری و قشنگ (۱۳۸۰ ) مورد بررسی قرار گرفته است و به ترتیب روایی آزمون از طریق روایی ملاک (۷۶/۰) و پایانی آن از طریق آزمون آرمون مجدد، پس از یک هفته (۸۹/۰) گزارش شده است.

روشهای آماری

در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها آماره های توصیفی و روشهای آماری آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

شیوه اجرای پژوهش

برای آزمون گره معتادین پژوهشگر با تمام افرادیک ه دچار سوء مصرف مواد بوده دوران سم زدایی ر اطی کرده و مشاوره دریافت می کردند و عضو گروه معتادین گمنام(NA) بوند بطور افنرادی مصاحبه کرده و سپس آزمونها اجرا می شدند برای اکثر آزمودنیهای پژوهشگر پرسشنامه ها را به صورت مصاحبه اجرا می کرد برای گروه غیر متعاد نیز به همین شیوه اول مصاحبه و سپس پرسشنامه اجرا می شد. در مواردی که افراد خود پرسشنامه را تکمیل می کردند در موارد لازم توضیحات مورد نیاز ارائه می شد.

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله استنتاج کلی از مطالعه پیشنه موضوع پژوهش

پیشینه پژوهشهای انجام یافته

بعضی از الگوهای روانشناختی اعتیاد بویژه آنهایی که از تئوری یادیگری مشاهده ای مشتق شده اند، رفتارهای اعتیاد را به عنوان پاسخهای مقابله ای موثر هر چند غیر انطباقی در نظر می گیرند با اینکه این پاسخهای مقابله ای موثر تاثیر کوتاه مدت رفتار اعتیاد است ولی بصورتی خاص تغییر رفتار را مشکل می سازد حتی در بلند مدت نیز اثرات منفی آن در رفتار قابل توجه است (مک کی، دانوان و مارلات [۱]، ۱۹۹۱) مطالبات محیطی  ومشکلات روزمره از قبیل مشکلات خانوادگی و شغلی سبک زندگی و حالات هیجانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و او را مجبور می سازد که به آنها پاسخ دهد آرملی و همکاران ۲۰۰۰، تیمه [۲] و همکاران ۲۰۰۰، کوپر و همکاران ۱۹۹۲) در یک رابطه سازگارانه فرد سعی می کند بین مطالبات زندگی فشارزاها و توانایی هایخویشتن برای مقابله با چنین مشکلاتی تعادل ایجاد کند در مواقعی که بدیهای سالم در دسترس نباشد پرخوری بیاشتهایی رفتارهای اعتیاد سوء مصرف مواد- موثر ترین توانمندیهای مقابله ای فرد برای حفظ فرایندهای تعادل می گردند (واستون و تارپ ۱۹۹۷، کوپر۱۹۹۸، کذوب ۱۹۹۴).

در بعضی موارد وجود اضطراب و افسردگی و سایر مسایلی روانشناختهی در فرایند مقابله مداخله می کنند.

احتمالا در چنین مواردی سوء مصرف مواد برای مقابله به این مشکلات مورد استفاده قرار می گیرد حک کی و اتوان و مارلات، ۱۹۹۱، لیزونجاوتیز[۳]،۱۹۹۷، بیدرومیلمن[۴]،۱۹۹۷، استنتن [۵] و همکاران ۲۰۰۰).

در موارد دیگر شاید سوء مصرف مواد جهت جلوگیری ازتنهایی شدم یا کمبود اعتماد بنفس در بعضی موقعیتهای اجتماعی باشد (وتیفیلر[۶] ،۱۹۹۷، استنتون و همکاران ۲۰۰۰، آرملی و همکاران ۲۰۰۰، هال هواسی وازرمن[۷]،۱۹۹۱) به هر حال افراد معتاد در مهارتهای ضروری جهت رویارویی با مشکلات نقایصی دارند و از سوء مصرف مواد بعنوان روشی آشنا برای مقابله استفاده می کنند تا بتوانند هیجانات ناشی از موقعیتهای دشوار درون فردی یا برون فردی [۸] را کاهش دهند (دالی و مارلات، [۹]،۱۹۹۷، سوبل، برسین و سوبل[۱۰]، ۱۹۹۷، گوزوپ، ۱۹۹۴، ویلمن[۱۱]) البته در مواردی افراد مهارتهای اجتماعی مناسبی دارند ولی مهارتهای مقابله ای مناسب باری رویارویی با سوء مصرف مواد رانداشته یا به صورت خیلی ضعیفی دارا هستند (اولیمنت فین و موس[۱۲] ،۱۹۹۷، هایکاس[۱۳]،۱۹۹۷، مورگن استرن [۱۴]، و همکاران ۱۹۹۷)

اسکافرد براون[۱۵]، با بررسی که بر روی افراد مصرف کننده مواد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انتظارات افراد از پیامدهای مواد نقش بسزایی در تداوم سوء مصرف آنها دارد انتظاراتی از قبیل ربا کردن از افکار و رفتارهای رنج آور و آرامش[۱۶]، کاهش تنش تسهیل روابط اجتماعی جنسی، ارتقا کیفیت ادراکی، شناختی تداوم زمان لذت و خوش بودن در بین افارد مشاهده شده است طبق تحقیقات موجود کمبودهای مهارتهای مقابله ای انطباقی و انتظارت مثبت درباره مواد بطور مستقل واشتراکی مصرف مواد را به عنوان یکشویه مقابله تشویق می کنند (کوپر، راسل و جرج ۱۹۸۸، استیل و جوزف ۱۹۸۸، کونی و همکاران[۱۷] ۱۹۹۱، کریستو و ساتلن [۱۸]،۱۹۹۴، آرملی و همکاران ۲۰۰۰، فلس استرارت [۱۹]،۲۰۰۰) مطالعات تجربی متعدد مدارک فرایند ه ای ارائه می کنند دال بر اینکه افراد آگاهانه یا ناآگاهانه برای مقابله با حالات درونی منفی به مصرف مواد می پردازند مورگن استرن و همکارن ۱۹۹۷، بروان [۲۰]، و همکران ۱۹۹۷ ترن [۲۱]، و همکارن ۱۹۹۷، گزوپ، ۱۹۹۴) مصرف مواد یک مکانسیم مقابله ای کلی است که در موقعیتهای که روش مقابله ای مناسبی وجود ندارد یا مورد استفاده قرار نمی گیرد بکار گرفته می شود و لمن ۱۹۹۱، کاستلو و کاستلو ۱۹۹۲، استفنر [۲۲]، و همکارن ۲۰۰۰، مهریار و جزایری ۱۳۷۷، سموعی و همکاران ۱۳۷۹)

با توجه به کثرت مطالعات مربوط به نقش مهارتهای مقابله و سبک حل مساله در بین افارد معتاد بسیاری از پژوهشگران با استفاده از اصول نظری و علمی موجود در زمینه مقابله روشهای درمانی خاص برای پیشگیری از اعتیاد درمان آن و نیز جلوگری از عود مجرد آن بوجود آورده اند استفنر و همکاران ۲۰۰۰، کارنی [۲۳]، و همکاران ۲۰۰۰، کیل پاتریک [۲۴] و همکاران ۲۰۰۰، اپستاین [۲۵] و مک کردی ۱۹۹۴، نیوکامب و فلیکس کیورتیز [۲۶] ۱۹۹۲، ) تحقیقات زیادی نشان داده است که آموزش شیوه های مقابله بطور موثر از عود جلوگیری کرده واستون تارپ ۱۹۹۷، روزنف [۲۷]، و همکاران ۲۰۰۰) و نسبت به روشهای درمانی دیگر اثرات پایدارتری دارد کوپر و همکاران ۱۹۹۲، بوتوین و بوتوین [۲۸]، ۱۹۹۷) هیرد [۲۹] و همکاران ۱۹۹۷، لاتمیر و همکاران ۲۰۰۰)

استنتاج کلی از مطالعه پیشنه موضوع پژوهش

براساس تحقیقات موجود می توان نتیجه گرفت که افراد معتاد نسبت به افراد عادی هیجانات منفی بی حوصلگی، خستگی، تنهایی شرم اضطراب و نگرانی، جروبحث ، فشار شغلی ، مشکلات خانوادگی و عزت نفس پائین بیشتری را گزارش می کنند (ال گیوبالی ۷ و همکاران ۱۹۹۲) نیرو بخوتیز ۱۹۹۷، بیدر ومیلمن ۱۹۹۷، سیتارتان و همکان ۱۹۹۷) همچنین آنها در موقعیتهای خطرزای بیشتری قرار دارند کوپر و همکاران ۱۹۹۸، نیکو کامب و فلیکس کیورتیز ۱۹۹۲، و تیفیلد ۱۹۹۷) افراد سوء مصرف کننده مواد برای مقابله با هیجانات منفی، مشکلات جاری و مقابله باموقعیتهای خطرازا نسبت به مصرف مواد مهارتهای مناسب و موثری ندارند سموعی وهمکارن ۱۳۷۹ مهریار و جزایری ۱۳۷۹ سارسون و ساراسون ۱۹۸۷، دالی و مارلات ۱۹۹۷٫ همین مسایل باعث می شوند که آنها نسبت به شروع سوء مصرف تداوم آن و نیز عود مجرد بعد از زمان آسیب پذیر تر باشند (روزنف و همکاران ۱۹۵۸، تارتر و وانیکو[۳۰]، ۱۹۹۴، ترن و همکارن ۱۹۹۷، کیل پاتریک و همکاران ۲۰۰۰، سوبل و سوبل ۲۰۰۰، استوارت و همکاران ۲۰۰۰).

لذا با استفاده از داده های موجود و با توجه به مولفه های فرهنگی خود و نیز موارد خاص دیگر شاید بتوان با آموزش مهارتهای مقابله ای مناسب و کارساز به افراد جامعه خصوصا جوانان آنها را در برابر سوء مصرف مواد ایمن ساخت، همچنین داده های موجود حاکی از آن هستند که در مانهای مبتنی بر شیوه مقابله و حل مساله روشهای قاطعی برای درمان سوء مصرف می باشند و اثرات درمانی زیادی دارند این شیوه درمانی همینطور برای جلوگیری از عود مجدد مصرف مواد که پدیده ای رایج در بین معتادان می باشند روشی مناسب و مفید است علاوه بر این سهولت کسب و آموزش مهارتهای مقابله ای دلیلی مضاعف برای بهره گیری از آنها در امور مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] Mccay,DanovangMarlat

[۲] Latimer

[۳] Lise and najavits

[۴] BeedergMillman

[۵] stanton

[۶] whitfield

[۷] Hal l,havassy gwasserman

[۸] Interpersonal/intrapersonal

[۹] Oaley g Mariatt

[۱۰] Sobel,Breslin g sobel

[۱۱] velman

[۱۲]Ouimette,Finney g moos

[۱۳] Halikas

[۱۴] Morgenstern

[۱۵] Schafer g Brown

[۱۶] relaxation

[۱۷] cooney

[۱۸] Christo g sutton

[۱۹] Fals – stewart

[۲۰] Brown

[۲۱] tran

[۲۲] stephes

[۲۳] carney

[۲۴] kilpatrick

[۲۵] Epestein g Mccrady

[۲۶] Newcomb g Felix

[۲۷] Rohsenow

[۲۸] Botvin g Botvin

[۲۹] EL – Guebaly

[۳۰] Tarter g vanykor

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله

حل مساله

همه افراد بطور مداوم با سایل مختلف و تصمیم گیری در مورد چگونگی آنها روبه رو هستند (پوپ حک مال وکه ا ا— ۱۹۹۸) به لحاظ اهمیت پیچیده و تغییر یابنده جوامع کننی بروز مشکلات ومسایل ریز و درشت فزونی یافته است (لگدفرید و دیوسیون،۱۹۷۶) بیشتر اوقات فرایند حل مسایل روزمره به قدری خودکار انجام می گیرد که افراد از چگونگی انجام دقیق آنها مطلق نمی شوند با وجود این باید به این نکته توجه که بدون توانایی شناسایی مشکلات و رسیدن به راه حلهای قابل اجرا زندگی روزمره مردم از هم پاشیده خواهد شد. حل مساله در برگیرنده حوزه های عاطفی، شناختی و رفتاری است (ایوانف[۱] و همکاران، ۱۹۹۲، بلانک استاین[۲] و همکاران،۱۹۹۲) افرادی که از توانایی حل مساله بیشتری برخورد دارند بهتر می توانند با انواع استرس و مشکلات زندگی مقابله کنند و آنهایی که حل مساله را یاد می گیرند احتمالا به طور موثری با استرس مقابله می کنند (دزوریلا و چنج،۱۹۹۵) داشتن قدرت حل مساله بشتر با مشکلات روانشناختی و اجتماعی کمتر همراه است (پوپ، حک حال و ۱۹۸۸، ریو،۱۹۹۲).

حل مساله فرایند رفتاری شناختی آشکاری است که ۱- پاسخهای بالقوه موثر برای موقعیت دشوار را فراهم می سازد.

۲- احتمال انتخاب موثر ترین پاسخ را از بین پاسخهای متعدد افزایش می دهد افرادی که از توان حل مساله بالایی برخوردارند احتمال زیادی دارد که درمقابل موثر با طیف وسیعی از موقعیتهای موفق باشند (لگد فرید و دیویسون ۱۹۷۶، لارسون و همکاران ۱۹۹۵) جهت گیری فرد نسبت هب موقعیت تاثیر قاطعهی بر نحه پاسخ او دارد جهت گیری که رفتار مستقل حل مساله را ترغیب می کند شامل آمادگی یا نگرش فرد به این فرض است که موقعیتهای مشکل بخشی از زندگی معمولی است لذا می تواند از عهده آن برآمد (واتسون و تارپ، ۱۹۹۷ همینطور هرگاه موقعیت مشکل زا روی دهد می توان آنها را مشخص کرد و مانع از گرایش بلافاصل پاسخ به نخستین تکانش شد (ایوانوف و همکاران، ۱۹۹۲ توقع خد از توانایی اش در کنترل محیط تا حد زیادی موفقیت او را در کوشش برای مواجهه با مشکالت بوجود آمده افزایش می دهد (دزوریلا و شری[۳]، ۱۹۹۲۱، کازدین ، سیگل و باس[۴]، ۱۹۹۲)

تعریف حل مساله و کاربردهای آن

مفهوم حل مساله توسط دزودیلا[۵] و نزو (۱۹۸۲) چنین تعریف شده است فرایند شناختی رفتاری خود رهنمون[۶] که خود با استفاده از آن تلاش می کند راههای مقابله موثر یا انطباقی با مشکلات زندگی روزمره را بیابد بر طبق این دیدگاه مقدمت حل مساله یک فرایند مقابله هوشیار عقلانی، پر تلاش[۷] و هدفهمند[۸] است که می تواند توان فرد را برای درگیری موثر با طیف وسیعی از موقعیت های فشارزا بالا ببرد(دزوریلا و چنج، ۱۹۹۵) براساس تعریفهای موجود می توان نتیجه گرفت که سازه وسیع مقابله فعالیتهای حل مساله را در بر می گیرد ولی هر مقابله ای حل مساله نیست شاید بعضی فعالیتهای مقابله ای به طور معناداری با فعالیتهای حل مساله همپوشی دارند از یک سوی دیگر ممکن است روابط علمی با حل مساله داشته باشند و شاید بعضی دیگر نیز مستقل از حل مساله باشند(دزوریلا وشیدی، ۱۹۹۲) توانایی حل مساله[۹] با شیوه مقابله درگیر با مساله انطباقی (دزوریلا و شیدی،۱۹۹۲) توانایی حل مساله با شیوه مقابله درگیر مساله انطباقی ارتباط می یابد حل مساله ناکار آمد نیز با راهبردهای مقابله ای غیر انطباقی [۱۰] ارتباط دارند(دزوریلا و چنج ،۱۹۹۵، واتسون و تارپ ، ۱۹۹۷ ریو،۱۹۹۲) نزو(۱۹۸۷) یک فرایند پنج مرحله ای را پیشنهاد می کند که اگر به نحو سودمندی بکار گرفته شود فرد را نسبت به فشارزاهای بیرونی مقاوم و در برابر مشکلات کمتر آسیب پذیر می سازد (کسیدی و لانگ،۱۹۹۶، به نقل ازم هدی ۱۳۷۷)

الف) جهت یابی مشکل[۱۱] : دانست اینکه مشکل وجود دارد.

ب) تعریف وظابطه بندی مشکل [۱۲] ارزیابی حوزه مشکل و وضع اهداف واقعی،

ج) ایجاد راه حلهای متنوع[۱۳].

د)تصمیم گیری

ه) اجرای راه حل و تاییدان انجام راه حل انتخاب شده نظارت و ارزیابی موفقیت آن و تقویت خود برای موفیتی (مهدی ۱۳۷۷)

مساله گشایی بعنوان یک روش مداخله درمانی موثر کاربردهای زیادی یافته است برای طیف وسیعی از مشکلات عادی زندگی و اختلات رفتاری بکار گرفته می شود.

(گات، مینورس و الیس۲، ۱۹۹۷) برای مداخله در بحران و نیز مشکلاتی از قبیل فقدان مسایل زناشوئی افسردگی و اضطراب انواع اعتیادها و شکست تحصیلی و مسایلی دیگر از این شویه استفاده می شود (واستون و تارپ ۱۹۹۷، کانت و همکاران ۱۹۹۷، بلنک استاین و همکاران ۱۹۹۲، دزوریلا و شیری ۱۹۹۱، هاگا۳ و همکاران ۱۹۹۵)

[۱] Ivanoff

[۲] Blankstein

[۳] sheedy

[۴] Kazdin,sicgalgcbass

[۵] Dzarilla

[۶] Self-divected

[۷] effortful

[۸] parposefull

[۹] Prpblem-engagement

[۱۰] Maladuptive

[۱۱] Problem orientation

[۱۲] Problem difintion and formulation

[۱۳] Genevation of alternative solutions

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله تعریف استرس

تعریف استرس

نظریه پردازان معاصر در عرصه روانشناسی دیدگاههای مختلفی در زمینه استرس ارائه کرده اند ولی اکثر آنها به ماهیت تعاملی [۱] فشار روانی تاکید کرده اند (مایکن بام، ۱۹۸۶، ستنتون[۲] و همکارن، ۱۹۹۴، لنگ استون[۳]، ۱۹۹۴) در این بین نظریه لازاروس و همکاران بدلیل حمایتهای تجربی فزاینده پذیرش وسیعی یافته است (فراید بندگ، ۱۹۹۷) از نظر لازاروس استرس رابطه معین میان شخص و محیط است که از طرف شخص بعنوان فشار یا فراتر از منابع تهدید کننده سلامتی او ارزیابی می شود (لازاروس و فولکمن ، ۱۹۹۴، به نقل از دیوسیون و نیل، ۲۰۰۱) این تعریف شاملنکات مهمی است لازاروس و فولکمن با اتخاذ دیدگاههای تعاملی اعتقاد دارند که اولا استرس به رابطه بین فرد و محیط بر می گردد دوم اینکه آنها اعتقاد دارند کلیه این عمل تعاملی ارزیابی شخص ازموقعیت است بالاخره از نظرآنها ممکن است موقعیت تهدید کننده چالشگر یا آسیب زا درک شود (فارید بندگ ۱۹۹۷، کلانیک، ۱۹۹۸، و اتکنیسون و همکاران ۲۰۰۰).

هر چند موقعیتهای معینی ممکن است پیامدهای شدید فیزیولوژیکی و رفتاری در انسانها و حیوانات ایجاد کننده چنین موقعیتهای نمی توانستند بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود زنده و همچنین شرایط محیط تعریف شوند بر طبق دیدگاه نظریه پردازان شناختی این وضعیت در وضعی نتیجه اشکال متنوع سنجش و ارزیابی است (بدوین ، ۱۹۸۸).

منظور اصلی لازاروس و همکاران از ارزیابی شناختی، مجموعه ای از فرایندهای مربوط به هم می باشد که پاسخ شخص را با رویدادهای محیطی پیوند می دهد(ریو،۱۹۹۷) ارزیابی اولیه رویداد باعث می شود که آن به صورت نامربوط به سلامتی، ناخوشایند مثبت و یا فشارزا تمایز قابل شده اند آسیب فقدان (مربوط به خطراتی که قبلا اتفاق افتاده است) تهیدد (مربوط آسیبهای پیش بینی شده) و چالش (مربوط به توانایی بالقوه برای رویارویی با موقعیت مربوط می گردد نهایت ارزیابیهای اولیه و ثانویه بواسطه ارزیابی مجدد و دائم میزان موفقیت تلاشهای مقابله گرانه از یک طرف و تماس مداوم حادثه با شخص از طرف دیگر تعدیل می گردد.(بروین ، ۱۹۸۸).

عواطف منفی زمانی ایجاد می گردد که رویداد اتفاق افتاده به صورت آسیب رسان با تهدید کننده ارزیابی گردند، و منابع مقابله ای موجود ناکافی ادراک شوند، و یا در کارایی آنها تردید وجود داشته باشد(دیوسیون ونیل ۲۰۰۱، و لمن ۱۹۸۸، پاول و اندایت، ۱۹۹۰بدوین ۱۹۸۸) به عقیده لازاروس و همکاران هیجانها واکنشهای دائما در حال تغییری هستند که بطور مداوم تحت تاثیر تفکر و عمل شخص می باشد (ایرلمن، ۱۹۹۶، کارود و اسکییر،۱۹۹۴) مفهوم ارزیابی به قضاوتهای دائمی فرد، ارزیابی مجدد از مطالبات و تنگناهای موجود در فرایند تعامل با محیط بربوط می شود درجه تجربه فرد از فشار روانشناسی تا حدود زیادی به میزان خطرات احتمالی (ارزیابی اولیه) و میزان منابع موجود برای مقابله با آن (ارزیابی ثانویه) بستگی دارد (ولمن ۱۹۸۸٫

از استرس تا مقابله

وقایع استرس زا مردم را از نظر هیجانی شناختی فیزیولوژیکی تحت تاثیر قرار می دهند، ولی مردم روشهایی برای برخورد با استرس زا ها و اثرات آنها دارند مردم اثرات زیان بخش استرس زا ها را با راهبردهای کنار آمدن کاهش می دهند(ریو،۱۹۹۲) در سالهای اخیر علاقه بسیار شدیدی به استرس و پیامدهای آن بوجود آمده است مسایلی همچون تخریب محیط، تهدید جنگ نامعلوم، تروریسم ، بیکاری کاهش منابع طبیعی، ظایعات خطرناک، تغییرات ساختاری خانواده مسایل و مشکلات برجسته زندگی افراد گشته اند افزایش طلاق خشونت وجوم در اکثر کشورهای غربی به این معناست که این موضوعات باید به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته و در موقعیتهای زیادی تجربه شوند تو جه به این که افراد به این فشارزاها چگونه مقابله می کنند آگاهی فراینده ای را از اینگونه مسایل فراهم ساخته است (فراید نبرگ،۱۹۹۷) سالهای زیادی پژوهشگران با الگوی ناقص یا ناتوانی رفتار مشغول بودند و به جای اینکه برتوانمندی افراد برای انجام کارها متمرکز شوند بیشتر تمرکز شان به این بود که مردم چه چیزی را نمی توانند انجام دهند در سالهای اخیر بروز علاقه به سنجش مقابله، تغییر از رویکرد نقص به توجه بالنده نسبت به کاربرد الگوهای توانمندی را در فهم رفتار انسان منعکس می سازد یعنی مردم زندگی خد را چگونه اداره می کنند این تغییر را می توان از پژوهشهای اخیر که بر روی خوش بینی [۴]، شادی، و توانایی افراد برای مقابله انجام می گیرد مشاهده کرد به نظر می رسد رویکرد تونایی چارچوب نوید بخشی برای آزمون رفتارهای انسان فراهم می سازد ، بویژه یا یادگیری از شاهدات جنبه های سالم و بهفجار تلاش انسان نه از جوانب بیماری و یا نابهنجار این جهت گیری بر آنچه که افراد انجام می دهند و توانایی آنها برای مقابله با مشکلات متمرکز است دیدگاههای معاصر بر پاسخهای انطباقی افراد متمرکز است نه پاسخهای غیر انطباقی (فراید نبرگ ۱۹۹۷) تغییر از تاکید بر استرس (نفس) به تاکید مقابله (توانمندی) بعنوان بخشیا ز تغییر وسیعتر در روح زمان۲ بهتر فهمیده شود اساسا گرایش به نکته ای جویان یافته که درآنجا نگرانی برای سلامت و بهزیستی پیشگیری و مولد بودن و یافتن پایاب و استقرار بر روی آن وجود دارد به همین خاطر در سالهای اخیر شواهدی از رشد و توجه بویژه در روانشناسان به مفهوم مقابله و سنجش آن وجود دارد (فراید بنرگ ۱۹۹۷)

تاریخچه مقابله

بعضی از روانشناسان تاریخچه مقابله را با تاریخ رویکرد یادگیری بخصوص الگوی محرک پاسخ (S-R) پیوند می دهند (فراید بندگ ۱۹۹۷) البته با ناکار آمدی این الگو و پدید آمدن رویکردی فراگیر تر الگوی (S-O-R) رفتارهای انسانی و اندیشه هایشان بیشتر تبیین شد با ظهور نظریات جدید بطور خاص نظریه خودکار آمدی  مسایلی از قبیل مقابله بهتر فهمیده شدند و چشم اندازهای جدیدی نیز به رفتار و احساسات و حالتهای فیزیولوژیکی انسان پدید آمد (بندوار، ۱۹۹۷) نظریه بندوار در مورد خودکار آمدی با بسیاری از مولفه هایی که در نظریات مسلط معاصر در زمینه مقابله موجود هستند همخوانیهای دارد وسایلی از قبیل توجه ادراک یادگیری تفکر در نظریه یادگیری مشاهده ای با مفاهیم ارزیابی در رویکردهای جدید همچو شیمیایی دارد (فراید بندک، ۱۹۹۷)

گذشته از رویکردهای یادگیری روانشناسان از دیدگاههای مختلف دیگری نیز مفهوم مقابله را بر رسی کرده و نظریه های گوناگونی را ارائه نموده اند دیدگاه روان تحلیلی بر روشی متمرکز است که عمدتا بر حل تعارضات و تکانه از طریق ازمون واقعیت توجه دارد این دیدگاه معمولا به استفاده از مکانیسم های دفاعی متمرکز است.

دیدگاه چرخه زندگی[۵] تسلط[۶] انتقالهای رشدی رامد نظر قرار می دهد تسلط به چرخه های زندگی و انتقالهای رشدی عزت نفس به خودکار آمدی و کنترل دروغی را افزایش می دهد دیدگاه تکاملی[۷] و تعدیل رفتار بر حل مساله تاکید دارند دیدگاه فرهنگی و جامعه بوم شناسی[۸] به مقابله بعنوان انطباق با محیط می نگرد رویکرد تلفیقی [۹] مقابله را به صورت جنبه ای از توانمندیهای شخص همراه با دیگر منابع تلقی می کند که تقاضا ها را افزایش یا کاهش می دهد(پترسون و حک که بین،۱۹۸۷، به نقل از فراید بندگ،۱۹۹۷).

تعریف مقابله

علیرغم فقدان توافق در مورد یک نظریه واحد مقابله، نظریه لازاروس و همکارن بدلیل حمایتهای تجربی زیاد پذیرش وسیعی یافته است از نظر لازاروس مقابله عبارتست از، تلاشهای شناختی و رفتاری برای اداره مطالبات بیرونی و درونی خاص (و تعارضات بین آنها) که به صورت طاقت فرسا یا فراتر از منابع شخص ارزیابی می شوند (لازاروس،۱۹۹۱، س ۱۱۲، به نقل ازفراید نبرگ، ۱۹۹۷) الگوی لازاروس ارزیابی شناختهی را بعنوان یک مولفه ذاتی  فرایند مقابله مورد تاکید قرار می دهد مفهوم ارزیابی برای ظابطه بندی این نظریه کانونی است (بدوین،۱۹۸۸) در جویان مقابله فرایندهای ارزیابینقش عهده ای را به عهده دارند (ریو،۱۹۹۲)

مقابله از پاسخهای (افکار، احساسات، واعمالی) تشکیل یافته که فرد به هنگام رویارویی با موقعیت های مشکل زا زندگی روزمره و شرایط خاص بکار می گیرد گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاهی نه (دیوسیون و نیل، ۲۰۰۱، کلاتیک، ۱۹۸، لنگ استون،۱۹۹۴) به عبارت دیگر مقابله تلاش شخص برای برخورد با استرس زا است وظیفه مقابله تحمل یا مصالحه با رویدادها و موقعیتهای ناگوار و کاهش شرایط زیانبار محیطی است مقابله به فرد کمک می کند تا تصور و تعادل هیجانی داشته و روابط و رضایت بخش با دیگران را تداوم بخشد (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴، به نقل ازولمن،۱۹۸۸) فرایند مقابله به نحوه عملکرد واقعی فرد در یک رویارویی خاص و چگونگی تغییر این قبیل اعمال در رویارویی (یا رویارویی های محیطی) بستگی دارد (ولمن ۱۹۸۸) مقابله واکنش است به قرار گرفتن در رابطه ای فشار آور با محیط (ساراسون و ساراسون،۱۹۸۷).

مهارتهای مقابله ای فنونی هستند که باری هر اقدامی در دسترس قرار دارند میزان مفید بودن هر مهارت خاص به ماهیت موقعیت به آسیب پذیری و توانمندیهای خود بستگی دارد داشتن مجموعه ای کارآمد از مهارتهای مقابله به احساس خویشتن داری[۱۰] و خود جهت بخشی[۱۱] را بیشتر می کند با افزایش خویشتن داری در رفتار ممکن است بعنوان شرایط محیطی را تغییر داد هر چه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد کمتر احتمال دارد گرفتار موقعیتهای شوند که در آنها آسیب پذیرند. مقابله کننده های موفن افرادی نیستند که فقط بدانند کارها را چگونه باید انجام داد بلکه علاوه بر آن روش نزدیک شدن به موقعیتهای را که برای مواجهه با آنها پاسخ حاضری در دست ندارند می شناسند (ساراسون و ساراسون،۱۹۸۷)

پژوهشگران براساس همین مسایل شناختی، هیجانی و رفتاری فرایند مقابله را در دو گروه عهده قرار می دهند بدین صورت که نخست فرد می تواند به مشکل یا موقعیت خاص که ایجاد شده است تمرکز کند، وسعی کند روشهای تغییر یا اجتناب از آنرا پیدا کند این نوع برخورد بنام مقابله مساله مدار[۱۲] معروف است.

دیگر اینکه اگر موقعیت قابل تغییر نباشد شخص می تواند بر آرام سازی هیجانات مرتبط با موقعیت مشکل متمرکز شود این شیوه رویارویی با مسایل نیز مقابله هیجان مدا۳ نامیده شود (لازاروس و فولکمن ۱۹۸۴، به نقل اتکینسون و همکاران،۲۰۰۰) اکثر مردم زمانی که با موقعیت دشوار روبه رو می شوند هر دو نوع مقابله را به کار می گیرد(ریو،۱۹۹۷).

[۱] transactional

[۲] stanton

[۳] langston

[۴] optimism

[۵] Life-cycle

[۶] master

[۷] evolutionary

[۸] Socio-ecologicol

[۹] Intey erutive

[۱۰] Self-control

[۱۱] PROBLEM FOCUS

[۱۲] EMOTION-FOCUS

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری

دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری

نظریه پردازان افراطی دیدگاه یادگیری سعی کرده اند که با الگوی محرک پاسخ مساله پیچیده اعتیاد را تبیین کنند ولی با توجه به ناکار آمدی این الگو، در درمان و پیشگیری از سوء مصرف ممواد اکثر پژوهشگران به الگوی محرک – ارگانیسم پاسخ روی آورده اند و این الگو را در تبیین و درمان سوء مصرف مواد کارآمد و اثر بخش یافته اند( بندورا، [۱]۱۹۹۷،گزوپ،۱۹۹۴)

در رویکرد یادگیری مشاهده ای به عوامل زمینه ساز شناختی رفتاری و عاطفی تواما توجه می شود و در این میان به موضوعات کلیدی چون خویشتن داری [۲]خود اثر بخشی و [۳] تغییر محیط و رفتار تاکید می شود پژوهشگران زیادی با استفاده از این رویکرد ، طرحهای درمانی متنوعی را برای درمان اختلالات مختلف سوء مصرف مواد فراهم ساخته اند (مارلات و هکماران، ۱۹۹۱ کوپر و همکاران، ۱۹۹۸، آراملی و همکاران ۲۰۰۰)

رویکرد شناختی رفتاری نیز تقریبا مثل طرفداران نظریه یادگیری مشاهده ای به شناخت نگرش افراد، عواطف، هیجانات، رفتار و شیوه های مقابله ای معتادان تاکید دارند (گزوپ ۱۹۹۴) از این دید افراد معتاد قبل از شروع مصرف دارو تا حدودی کمبود مهارتهای شناختی و رفتاری دارند که آسیب پذیری آنان را شدت می بخشد غالبا به نظر می رسد که توان آنها مقابله با چالشهای روزمره زندگی را ندارند، احساسات ایشان بی ثبات است و از افسردگی، اضطراب، مشکلات زندگی بدخلقی و مواردی از این قبیل شکایت می کنند (گیلدر و همکاران ، ۱۹۹۶ دیدگاههای شناختی – رفتاری از جمله آموزش مهارتهای مقابله ای و سبک های مساله کارآمدی خود را در پیشگیری از بروز و نیز پیشگیری از عود مجدد سوء مصرف مواد نشان داده اند (گزوپ، ۱۹۹۴)

استرس یا فشار روانی

همه انسانها به نوعی تحت استرس هستند (اتکینسون [۴]و همکاران ، ۲۰۰۰) مردم فشار روانی را در سراسر تاریخ تجربه کرده اند فشار روانی بخشی از روابط انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است در زندگی روزمره فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد (پاول و اندایت، ۱۹۹۰) رویدادهای بیشماری در ما فشار روانی ایجاد می کنند بعضی از این رویدادهای مانند جنگ، حوادث اتمی زلزله، و سیل تغییراتی هستند که عده کثیری از افراد در تحت تاثیر قرار می دهند موارد دیگر از قبیل رفتن به محل جدید تغییر شغل، ازدواج، از دست دادن دوست، ناراحتی از یک بیماری، فقط در زندگی مخفیافراد اثری گذارند، مشکلات روزماره مانند گم کردن کیف پول، گیر افتاد در ترافیک، جرو و بحث با استاد درس نیز می توانند بصورت گونه ای از فشار ها تجربه شوند سرانجام جریان استرس می تواند در درون خود فرد از قبیل اعمال و فعالیتها و یا آرزوهای متعارفی ایجا د شوند(اتکنیسون و همکاران، ۲۰۰۰)

استرس یک موضوع عود است (دیویسون و نیل، ۲۰۰۱ به اتکینسون و همکاران ۲۰۰۰)، و همه افرادآنها را به گونه های مختلفی تجربه می کنند تجارب افراد از فشار روانی به صورت طیف وسیعی از حالات و رفتارها خود را نشان می دهند افراد به هنگام تجربه آن حالاتی از قبیل شادی و شعف و اضطراب ، افسردگی، پرخاشگری و تحریک پذیری نشان می دهند (دیوسیون و نیل، ۲۰۰۱، اتکنیسون و همکاران، ۲۰۰۰، ریو، ۱۹۹۲، ساراسان و سراسون ،۱۹۸۷) با وجود این تعریف استرس مساله مشکلی است (ریو، ۱۹۹۲) شاید بتوان گفت، تعریف و تعیین ماهیت فشار روانی خود یک مساله فشار زا است برای مشخص کردن مفهوم فشار روانی بهتر است نگاهی به چشم انداز تحول تاریخی آن افراخته شود تحول تاریخی تعریف فشار روانی

ظهور پدیده فشار روانی در زمینه مسایل بهداشتی و بهزیستی، مرهون تلاشهای پزشکی بنام هاش میله ۱ است. وی براساس یکسری از ماینات و مطالعات که بر روی حیوانات انجام داده سندرم انطباق عمومی ۱ را بعنوان پاسخی زیست شناختی به فشار مداوم و مستمر فیزیکی مطرح نموده و تشریع کرد (دیویسون وینل، ۲۰۰۱، پاول و اندایت ، ۱۹۹۰) طبق نظریه سلیه سه مرحله فیزیولوژیکی مخرب وجود دارد اول بدن وارد مرحله هشدار می شود مرحله هشدار برانگیختگی سمپاتیک است بطوری که قلب ششها، و دیگر اندامها فعالیتشان را افزایش می دهند با تداوم استرس بدن وارد مرحله دوم فعالیت سمپاتیک یعنی مرحله مقاومت[۵] می شود در طول مدت این مرحله بدن بود ندارد دستگاه عصبی سمپاتیک خود را برای همخوانی بادرخواستهای استرس هماهنگ می کنند اگر در خواستهای استرس برآورده نشود و آنها ادامه یابند بدن وارد مرحله آخریعنی فرسودگی [۶] می شود در مرحله فرسودگی بدن بالاخره مقاومتش را از دست می دهد به طوری که اندامهای بدن در معرض آسیب قرار می گیرد (ریو۱۹۹۲) اگر طی مرحله فرسودگی استرس تداوم یابد ارگانیسم می میرد یا آسیب برگشت ناپذیری پیدا می کند(سلیه، ۱۹۵۰، به نقل از دیوسیون و نیل، ۲۰۰۱)

بالاخره مفهوم سلیه از استرس در ادبیات روانشناسی را یافت بعضی از پژوهشگران راه و سیله را ادامه داده و همچنان استرس را بعنوان پاسخی به شرایط محیطی در نظر گرفته اند و آنها را بر پایه ملاکهای مختلفی همچون  آشفتگی هیجانی[۷] و تخریب عملکرد تعریف کردند (ساراسون و سارسون، ۱۹۸۷ دیوسیون و نیل، ۲۰۰۱ مشکل این تعریف مبتنی بر پاسخ به استرس آن است که ملاکها کاملا مشخص ۱ نیستند. تغییرات و روانشناختی در بدن می توانند در پاسخ به یک تعداد محرکها از قبیل ورزش عشق و یک حادثه از لذت بخش روی دهند که ما آنها را فشار زا نمی یابیم (ریو ۱۹۹۲ اتکیسون و همکاران ۲۰۰۰)

بعضی دیگر از پژوهشگران به استرس بعنوان یک محرک می نگرند و اغلب آن ها را به عنوان فشار امور اشاره قرار داده و با فهرستی بلند از شرایط محیطی شوک الکتریکی، بدهکاری، محرک غیر قابل کنترل، رویدادهای فاجعه اخیر زندگی، حروبحثهای روزانه، و محدودیت از خواب تعریف کردند.

محرکی که فشار زا تلقی می شود می تواند، عهده (مرگ فرد مورد علاقه)، خفیف (جروبحثهای روزانه، گیرکردن در ترافیک)، شدید (شکست در امتحان)، مومن (محیط شغلی ناخوشایند بلند مدت باشد اکثر این حوادث فشارزا تجاربی هستند که مردم آنها را ناخوشایند درک می کنند (اتکینسون و همکاران،۲۰۰۰) کارها و عقاید – و راهه را در این گروه می توان قرار داد (دیوسیون و نیل، ۲۰۰۱،ریو،۱۹۹۲)، تعریفهای مبتنی به پاسخ [۸] نیز همانند تعریفهای مبتنی به محرک [۹] با مشکلاتی مواجه هستند. تصریح واقعی آنچه یک فشار زا را بوجود می آورد دشوار است. بعنوان مثال، علیرغم اینکه ازدواح منفی نبوده و معمولا رویداد مثبتی است بعنوان یک فشارزا در نظر گرفته می شود، چون انطباق با آن لازم است. بعلاوه افراد در حد زیادی در کیفیت پاسخ به رویدادهای زندگی تفاوت را یک حادثه واحد در افراد به یک میزنان فشار روانی بوجود نمی آورد برای مثال خانواده ای که خانه خود را در یک سیل از دست داده اند و پول کافی برای بازسازی ندارند بدلیل داشتن یک شبکه قدرتمند از دوستان صمیمی در دور و برخورد نسبت به خانواده ای که نه پول   برای بازسازی ندارند بدلیل داشتن یک شبکه قدرتمند از دوستان صمیمی در دور و برخورد نسبت به خانواده ای که نه پول کافی برای بازسازی دارند و نه شبکه اجتماعی جهت کسب حمایت برخوردار هستند رویداد را کمتر می یایند (دیویسون و نیل،۲۰۰۱،کیرما یرو تایلند،۱۹۹۷) .

بعضی از افراد معتقدند که امکان ندارد، بطور عینی رویداد ما یا کیفیت موقعیتها را بعنوان فشار زاهای دو انتسناتی تعریف نمود، آنها بر جنبه های شناختهی استرس تاکید می کنند یعنی ها چگونه تعیین کنند های محیطی را درک کرده یا ارزیابی می کنیم (دیوسیون و نیل ،۲۰۰، اتکنیسون و همکاران، ۲۰۰۰، ریو، ۱۹۹۲) بسیاری از پژوهشگران دلیل تنوع و متعدد پاسخهای فردی را این می دانند که فشار زا بودن رویداد حداقل بطور جزئی به این امر وابسته است که آن رویدادها از سوی فرد چگونه ارزیابی سنجیده می شود (بروین ۱۹۸۸، کلایلک[۱۰] ۱۹۹۸٫(

[۱] Bandura

[۲] Self-control

[۳] Self-efficacy

[۴] Atkinson

[۵] resistance

[۶] exhaustion

[۷] Emotional apset

[۸] Respone-bused

[۹] Stimalas-based

[۱۰] Kleinke

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر چشم انداز تاریخی سوء مصرف مواد

 بررسی مطالعات پیشین

چشم انداز تاریخی سوء مصرف مواد

از دوران پیش از تاریخ انسان جهت کاهش درد جسمی یا تغییر حالت هشیاری از انواع مواد استفاده کردند (دیویسون و نیل، ۲۰۰۱) علاوه بر مسابقه بسیار طولانی مصرف مواد، تقریبا اقوام مختلف آن را به صورتهای متنوع مورد استفاده قرار می دهند (صالحی،۱۳۷۱) تریاک یک منبع اساسی برای سوء مصرف مواد است که حداقل از زمانی سو مری ها در ۷۰۰ سال پیش از میلاد وجود داشته است (کاستلو و کاستلو،۱۹۹۲) در چند دهه اخیر میزان افراد معتاد یک بحث مفهومی گسسته است تلقی های غیر اخلاقی و جرم از اعتیاد به عقیده نویسندگی و مشاهد گران در قرن نوزدهم بر می گردد آنان این مساله را بعنوان هدفی قابل رویت برای انقلابهای متعدد اجتماعی بر علیه سیاستمداران جاه طلب و دیوان سالارها مطرح کرده اند به تدریج چهره اعتیاد بعنوان یک بیماری قابل درمان عوض می شود.(ماستو، ۱۹۹۷) با افزایش تئوریهای پزشکی در زمینه اعتیاد، نظریه های اجتماعی و روانشناسی نیز وارد صحنه شده روشهای قدیمی برای سازه با اعتیاد دبدست آورده (کاپلان ، سادوک و گرپ،۱۹۹۴)

جنبه های اجتماعی اعتیاد

به نظر دوم سوم افکار عمومی، سوء مصرف مواد برتر از ۲۵ سال پیش شده است و چهار پنجم مسئولین سیاسی سوء مصرف الکل و مواد را مهمترین مساله جوامع خود قلمداد می کنند حتی بیش از حل اسلحه و فعالیت گروههای مجرم و غیر قانونی (فاکئو، [۱]۱۹۹۷) تا جائیکه امروزه می بینیم یکی از کاندید هایی ریاست جمهوری کشور بزرگی مثل امریکا از برنامه های خود در مورد اعتیاد بعنوان یک موضوع تبلیغاتی استفاده کرده است (کاپلان ، ساروک و گرپ، ۱۹۹۴) طی ارزیابی اخیر در مورد زیانهای سوء مصرف مواد میزان آن بیش از ۲۹۰ میلیارد دلار برآورده شده است.

(نیدل من ، مک نیلی و دراکر[۲] ۱۹۹۷) این زیانها و ضررهای متعدد کشورهای مختلف آنان را مجبور کرده است تا روشهای جدید و موثری برای مقابله با آن در پیش بگیرند. مهر یار و جزایری،۱۳۷۷)

میزان شیوع

در سالهای اخیر ۵۵۰۰۰۰ مصرف کننده دائمی هروئین و جود داشته اند حدود ۲/۱ میلیون امریکایی هروئین مصرف کرده اند تعداد جوانان معتاد به هروئین در مقایسه با سالهای ۱۹۹۰ افزایش یافته است (وینیک[۳] ۱۹۹۷) در کشور ایران تحقیقات همه گیری شناسی معتبری تابحال ارائه نشده است و سخنانی که در رابطه با میزان شیوع طرح شده براساس حدس و گمان بوده است و لی توافق اکثر افراد در این است که حداقل یک میلیون معتاد به مواد افیونی در کشور وجود دارد و این تعداد البته شامل افرادی که بطور تفریحی مواد مصرف می کنند طی شود (مهریار و جزایری۱۳۷۷) طی پژوهش که در کشور ایران انجام پذیرفته معلوم شده است که متوسط سن معتادین ۳۲ سال و متوسط شن شیوع مصرف مواد ۲۲ سالگی می باشد.

مهمترین حامل مخاطره آمیز برای مصرف مواد وجود مصرف کننده مواد در اعضای خانواده بوده است که در ۴۷% معتادین ذکر شده است حدود ۷۲% از معتادین تریاک، ۴۰% و هروئین و ۲۲% شیوه مصرف می کنند، ۱۶% از معتادان به شیوه تزریق مواد مصرف می کند (رحیمی ۱۳۷۹)

دیدگاههای مربوطه به سوء مصرف مواد

دیدگاه زیست شناختی و پزشکی

دیدگاه پزشکی اولین دیدگاهی است که به اعتیادبه چشم یک اختلال نگریسته است (دیوسیون و نیل (۲) ۲۰۱) تحقیقات مختلفی در زمینه پایه های زیست شناختی اعتیاد انجامی می گیرد در سال ۱۹۷۴ آنکلفالین یک پناپپتید در ونزا با اثرات شبیه به تریاک شناسایی شد این کشف به شناسایی سه طبقه از مواد در ونزا در مغز از جمله اندودفین ها و آنکلفالین ها منجر شد اندوفین ها در انتقال عصبی و وقفه دادن درد، درگیر هستند. این مواد وقتی کسی از نظر جسمی آسیب می بیند آزاد  شده و تا حدودی مسئول فقدان درد در ضمن تصادفات حاد هستند. اثرات اولیه ترکیبات تریاک و شبه تریاک از طریق گیرنده های مواد افیونی اعمال می شود (کاپلان، ساروک و گروپ، ۱۹۹۴).

فرد مبتلا به اختلال وابسته به مواد افیونی ممکن است کاهش فعالیت با فشار ژنتیکی در سیستم افیونی دانسته باشد این کاهش فعالیت ممکن است نتیجه کمتر بودن تعداد یا حساسیت کنند گیرندهای افیونی، آزاد شدن کمتر مواد افیونی در ونزا یا غلظت بالای آنتا گونیتهای مغزیمواد افیونی در ونزا بوده باشد (کاپلان، ساروک و گرپ، ۱۹۹۴) یکی از پایه های خود نورولوژیکی مهم که واسطه اثرات تقویت کنندگی سوء مصرف مواد است سیستم میان مغزی دو پایین است که هسته های سلول آن در ناحیه تگفمتال بطنی است و مغز قدامی، خصوصا هسته آکومبنس را عصب می دهند (گیله و هکاران، ۱۹۹۶) این راههای دو پامینی [۴]بخشی از سیستم پاداش فیزیولوژیکی را تشکیل می دهد که خاصیت بالا بردن فراوانی رفتارهای فعال کننده آن را دارد این دیدگاه تبین های  بسیار جالبی در مورد وابستگی، تحمل و داور و فراهم ساخته اند و همینطور تا حدودی زمینه های ژنتیک سوء مصرف مواد را آشکار ساخته اند.

دیدگاه اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی اعتیاد را یک مساله اجتماعی تلقی کرده و و سعی می کند آنها را از این دید بررسی کرده و تحقیق کنند براساس پژوهشهای انجام یافته معلوم شده است که وابستگی به مواد افیونی محدود به طبقات پایین اجتماعی اقتصادی نیست هر چند میزان بروز وابستگی در این گروه از طبقات اجتماعی، اقتصادی بالاتر است انواعی از عوامل اجتماعی وابسته به فقر بشری احتمالا در وابستگی به مواد افیونی دخالت دارند حدوده ۵۰% مصرف کننده های هروئین در شهر ها کودکان تک والدیا والدین از هم جدا شده هستند و از خانواده هایی برآمده اند که درآنها حداقل یک عضو مبتلا به اختلال وجود دارد (کاپلان ، سادوک و گرپ، ۱۹۹۴) خطر سوء مصرف دارد در جوامعی بالاست که به نوعی نسبت به مصرف دارو و سهل انگار هستند ممکن است در گروههای همتا جوان برای صرف دارو به منظور کسب شان و قابلیت تحت فشار اجتماعی قرار گیرد.

بعضی از پژوهشها، شواهدی نشان داده اند منبی اینکه مصرف دارو توسط افراد را می توان با توجه به مصرف مواد توسط همتاهای او پیش بینی کرد شوادی ۱۹۹۲ به نقل از گیله و همکاران ۱۹۹۶)

بین سوء مصرف دارو و شاخصهای  محدودیت اجتماعی نظیر بیکاری و بی خانمانی رابطه وجود دارد (گیلدر همکاران ، ۱۹۹۶ گزوپ۱۹۹۴) از عوامل دیگری که در دیدگاهههای اجتماعی مطرح است قابلیت وسول دار و توسط افراد می باشد استفاده از دارو های نسخه شده که به راحتی از اکثر داروخانه ها قابل وصول است بعضی ا ز داروها مثل نیکوتین که به راحتی قابل وصول است مواد مخدرهم که در اکثر کشورها از طریق قاچاق قابل وصول است دیدگاههای جامعه شناختی اطلاعات بسیار زیادی در زمینه سوء مصرف مواد فراهم ساخته اند.

دیدگاه روان تحلیلی

در مقالات روان تحلیلی رفتار معتاد به مواد مخدر برحسب تثبیت لیبیدو با پیشرفت به سطوح پیش تناسلی، دهانی یا حتی سطح ابتدای تررشد  روانی جنسی توصیف شده است اکثر نظریه پردازان روانی تحلیلی بیش از همه روی حالات دهانی تاکید کرده اند نیاز به توضیح روابط سوء مصرف مواد ، دفاع، کنترل تکانه اختلالات عاطفی و مکانیسم های انطباقی باعث شده تا روان تحلیل گران معاصر بیشتر بوده ظابطه بندی روانشناسی ایگو را تاکید کنند غالبا تصور می شود آسیب دیدگی شدید ایگو با سوء مصرف دارو رابطه دارد و حاکی از آشفتگی های عمیق مربوط به رشد می باشد در نظریه های معاصر مسایل مربوط به رابطه بین ایگو عواطف به عنوان یک ناحیه کلیدی موضوع اعتیاد مطرح شده است.

[۱] falco

[۲] Nedelmann,Mcveely g Druckel

[۳] Ved elman

[۴] Mindbrain dopmin system

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به افیون یا مواد مخدر

افیون یا مواد مخدر

کلمات Opioid , opiate از واژه opium عصاره خشخاش[۱] اخذ شده است که حاوی تقریبا ۲۰ نوع آکالوئید تریاک از جمله مورفین می باشد. راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (۱۹۹۴) واژه opioid را به عنوان در برگیرنده opiate هر گونه فراوده یا مشتقات تریاک همینطور opioid یک ماده مخدر مصنوعی که از نظر تاثیر opiate  اما از مشتقیات تریاک نیست به کار برده است (کاپلان، مادک  و گرپ ۱۹۹۴)

مواد افیونی شامل افیونهای طبیعی مثل مورفین افیونهای نیمه صناعی مثل هروئین و افیونهای مصنوعی دارای عمل شبیه به مورفین (مانند کدوئین، هیدرومورفون، متادون، اوکی کادون، هپیویوین و فنتانیل است ساراسون و ساراسون ۱۹۸۷ کاپلان، سادوک و گرپ ۱۹۹۴ ) در کشور ایران را بهترین ماده افیونی تریاک است مهریار و جزایری ۱۳۷۷).

عبارت اختلال مصرف مواد در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (۱۹۹۴) یا اختلالات ناشی از داروهای رونگردان نظام بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی (۱۹۹۲) در اشاره به اختلالاتی مورد استفاده قرار می گیرند که از سوء مصرف الکل داروهای روانگردان و سایر مواد شیمیایی نظیر حلالهای قرار ناشی می شوند.

در سیستم های طبقه بندی راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و نظام بین المللی طبقه بندی بیماری های روانی طبقات مشابهی برای اختلالات مصرف مواد بکار برده اند اما آنها را بطور متفاوتی گروه بندی کرده اند. در هر دو طرح اختلالات زیر شناخته می شوند مسمومیت یا مستی[۲] یا سوء مصرف[۳] یا مصرف مضر[۴] ،وابستگی[۵] ، حالات ترک[۶] اختلالات پسیکوتیک و سندرم های نسیانی (گیلدر و همکاران ۱۹۹۴).

هم راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و هم نظام بین المللی طبقه بندی بیماری های روانی تعریفهای برای مسمومیت (مستی) ارائه کرده اند. در هر دو سیستم مسمومیت یک سندرم گذرنده ناشی از مصرف اخیر یک ماده تلقی می شود که اختلال جسمی و ورانی بالینی قابل ملاحظه به وجود می آورد.

– اصطلاحات سوء مصرف و راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و مصرف مضر در نظام بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی به الگوی غیر انطباقی مصرف مواد اطلاق می شود که به سلامتی به مفهوم کلی آسیب می رسانند.

– اصطلاح وابستگی به پدیده های جسمی و روانشناختی خاص اطلاق می شود که در نتیجه مصرف مورد یک ماده پدید می آیند. ملاکهای تشخیص وابستگی در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی و نظام بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی مشابه و شامل میل شدید برای مصرف ماده بی توجهی فرایند نسبت به راههای دیگر کسب رضایت، پیدایش تحمل و حالت ترک فیزیکی می باشد.

– تحمل[۷] حالتی است که در آن پس از تجویز مکرر دارد و تاثیر کمتری ایجاد می کند یا برای ایجاد همان تاثیر دوزهای فرایند ضرورت می یابد حالت ترک گروهی از علایم و نشانه های است که به هنگام کاهش مقدار یا قطع دارو ظاهر شده و برای مدتی محدود دوام می یابد. ماهیت حالت ترک بستگی به طبقه مواد مورد استفاده دارد و گلیدر و همکاران ۱۹۹۶)

ملاکهای دو سیستم طبقه بندی اختلالات مربوط، سوء مصرف مواد به ترتیب ذیل هستند:

– ملاکهای مصرف مضر در نظام بین المللی طبقه بندی بیماری روانی (۱۹۹۲)

– الگوی مصرف مواد روانگردان برای سلامتی مضر است آسیب ممکن است مربوط به سلامت جسمی یا روانی باشد

– ملاکهای وابستگی در نظام بین المللی طبقه بندی بیماری های روانی (۱۹۹۲)

(A) تشخیص وابستگی زمانی گذاشته می شود که سه تا (یا بیشتر) از علایم در طول یک سال قبل تجربه شده یا نشان داده می شود:

۱- میل یا احساس اجبار قوی برای مصرف ماده

۲- اشکال در کنترل مصرف مواد از نظر شروع به ختم یا سطح مصرف

۳- حالت ترک فیزیولوژیک وقتی ماده مصرفی قطع شده یا کاهش یابد و با یکی از ویژگیهای زیر تظاهر کند

۴- سندرم ترک مشخص آن ماد ه یا مصرف همان ماده (یا ماده مشابه) به منظور رفع یا اجتناب از علایم ترک

۵- قرائن تحمل، نظیر لزوم افزایش ماده رونگردان برای کسب آثاری که در ابتدا با دوزهای
پائین تری بدست می آمد

۶- بی توجهی پیشرونده نسبت به لذات و علائق دیگر به دلیل مصرف مواد روانگردان و وقت بیشتری که برای تهیه مصرف یا رفع آثار ماده ضروری است.

۷- ادامه مصرف مواد علیرغم قرائن آشکار پیامدهای زیانبار جسمی یا روانی به نقل از نظام
بین المللی طبقه بندی بیماریهای روانی ۱۹۹۲)

ملاکهای تشخیص برای وابستگی به مواد در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ۱۹۹۴)

الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که به ناراحتی قابل ملاحظه از نظر بالینی منجر می شود و با سه تا یا بیشتر از علایم زیر که زمانی در طول ۱۲۴ ماه روی می دهند تظاهر می کند:

۱- تحمل که با هر یک از حالات زیر تعیین می شود:

(A) نیاز به مقادیر بسیار بالاتریک ماده برای رسیدن به مسمومیت دستی یا تاثیر دلخواه

(B) کاهش قابل ملاحظه تاثیر با ارائه مصرف همان مقدار ماده

۲- ترک کار با هر یک از حالات زیر تعیین می شود:

(A) سندرم ترک مشخص برای ماده

(B) همان ماده یا ماده مشابه برای رفع یا جلوگیری از علایم ترک مصرف می شود

۳- ماده غالبا به مقادیری بیشتر و دوره طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف می شود.

۴- میل دایم با تلاشهای ناموفق برای کاهش یا کنترل مصرف ماده موجود دارد.

۵- وقت زیادی در فعالیتهای لازم برای بدست آوردن ماده، مصرف ماده یا رهایی از آثار ماده مصرف می شود

۶- فعالیت مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می شود

۷- ادامه مصرف علی رغم آگاهی به مسایل مستمر یا عود کننده جسمی یا روانشناختی که احتمالا از مصرف ماده ناشی شده یا در نتیجه آن تشدید می شود (به نقل از راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ۱۹۹۴)

ملاکهای تشخیص برای سوء مصرف مواد در راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (۱۹۹۴)

۸- الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که از نظر بالینی به ناراحتی قابل ملاحظه ای منجر می شود و با یک یا بیشتر از علایم زیر که زمانی در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر می کند:

۱) مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در برآوردن متعهد مربوط به نقش در کار مدرسه یا خانه منجر می شود.

۲) مصرف مکرر مواد موقعیتهایی که در آنها مصرف ماده از نظر فیزیکی خطرناک است.

۳) مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد

۴) مصرف مداوم علیرغم مسایل اجتماعی پایین فردی ناشی یا تشدید شده تحت تاثیر ماده

B- هرگز ملاکهای وابستگی مواد را برای ماده مزبور نداشته است (به نقل از راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ۱۹۹۴)

متغیرهای تحقیق

وابستگی به مواد مخدر

این اختلال در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به این صورت تعریف شده است «اصطلاح وابستگی» به پدیده ای جسمی و روانشناختی خاص اطلاق می شود که در نتیجه مصرف مکرر یک ماده پدید می آیند، در پژوهش حاضر تشخیص اختلال یا استفاده از مصاحبه براساس ملاکهای راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (۱۹۹۴) انجام خواهد گرفت.

سبکهای حل مسئله[۸]

سبکهای حل مساله عبارتست از فرایند شناختی – رفتاری خود رهنمون که فرد با استفاده از آن تلاش می کند راههای مقابله موثر یا انطباقی به مشکلات زندگی روزمره را بیابد (دزوریلا و چنج ۱۹۹۵) این فرایند های حل مساله در شش سطح انجام می پذیرد ۱- بی یاوری ۲- کنترل حل مساله ۳- شیوه خلاقیت ۴- اعتماد در حل مساله ۵- شیوه اجتناب ۶- شیوه تقرب کسیدی و لانگ [۹] ۱۹۹۶ به نقل از محمدی) ۱۳۷۷

مقابله [۱۰]

مقابله فرایندهای است که طی آن خود به اداره خواستهایی می پردازد که فراتر از منابع و توانایهای شخص بوده و تهدید کننده هستند (لاز اروی و فولکمن ، ۱۹۸۴ به نقل از ریو، ۱۹۹۲) از لازاروس و فولکن(۱۹۹۸) براساس یک مصری مطالعات تجربی انواع مختلف شیوه مقابله را مشخص کرده اند که عبارتند از مقابله رویاروی گر[۱۱] ۲- دوری جویی[۱۲] ۳- خویشتن داری[۱۳] جستجوی حمایت اجتماعی [۱۴]۵- مسئولیت پذیری ۶- گریز اجتناب[۱۵] ۷- حل مدبرانه مساله [۱۶]

۸- بازبراورده مثبت مساله[۱۷]

به نقل از اقاجانی،۱۳۷۷).

 

[۱]Frydenbery

[۲] intoxication

[۳] abuse

[۴] Harm ful abuse

[۵] dependence

[۶] Withdraw states

[۷] tolerance

Problem – solving styles[8]

[۹] coping

[۱۰] Cassidy glong

[۱۱] Confronting coping

[۱۲] Distancing

[۱۳] Self-controlling

[۱۴] Seeking socil sapport

[۱۵] Accepting responsibility

[۱۶] Escape-avoidance

[۱۷] Planful problem-solving

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه