بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده¬ای بخش¬های اقتصادی در استان لرستان وجهتگیری آن با برنامه¬های آمایش سرزمین ‎- قسمت ۲

۲-۶-۳-۲ صنعت ۴۴
۲-۶-۳-۳ معدن ۴۵
۲-۶-۳-۴ بازرگانی خارجی ۴۷
۲-۶-۳-۵ گردشگری ۴۸
 تصویر درباره گردشگری
۲-۷ جمع‌بندی ۵۰
فصل سوم: روش تحقیق ۵۲
۳-۱ مقدمه ۵۳
۳-۲ روش تحقیق ۵۴
۳-۲-۱ روش شناسایی مزیت نسبی ارزش افزودهای و پرسش‌نامه ۵۴
۳-۲-۲ روش تحلیل ساختاری ۵۶
۳-۳ وضعیت بازار کار و تولید ناخالص استان لرستان ۵۹
۳-۳-۱٫ بازار کار (اشتغال و بیکاری) ۵۹
۳-۳-۲ تولید ناخالص داخلی ۶۱
۳-۴ جمعبندی ۶۴
فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها ۶۵
۴-۱٫ مقدمه ۶۶
۴-۲ تحلیل یافتهها ۶۷
۴-۲-۱ بررسی تغییرات ساختاری بخشهای اقتصادی استان لرستان ۶۷
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۲-۱ -۱ یافته های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۴ بخش عمده اقتصادی ۶۸
۴-۲-۱-۲ یافته های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش عمده اقتصادی ۶۹
۴-۲-۲ بررسی مزیت نسبی ارزش افزودهای بخشهای اقتصادی استان لرستان ۷۱
۴-۲-۲-۱ یافته های مزیت نسبی ارزش افزودهای بخشهای اقتصادی به تفکیک ۴ بخش عمده اقتصادی ۷۱
۴-۲-۲-۲٫ یافته های مزیت نسبی ارزش افزودهای بخشهای اقتصادی به تفکیک ۱۵ بخش اقتصادی ۷۲
۴-۲-۲-۳ یافته های مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخشهای اقتصادی به تفکیک ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی ۷۵
۴-۳ جهت‌گیری آمایش در استان لرستان ۷۶
۴-۳-۱ راهبردهای بلندمدت اسناد توسعه استان لرستان ۷۶
۴-۳-۲ تحلیل مقایسهای مزیت های منطقهای و جهت‌گیری‌های آمایش ۷۸
۴-۵ جمعبندی ۸۶
فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها ۸۸
۵-۱٫ مقدمه ۸۹
۵-۲ خلاصه ۹۰
۵-۳ نتیجه‌گیری ۹۱
۵-۴ پیشنهادها ۹۴
پیوستها ۹۷
منابع و مأخذ ۱۰۷
فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
جدول ۲-۱- سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی لرستان در برنامه سوم و چهارم و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در طول سالهای ۱۳۷۹-۸۳ و ۱۳۸۴-۸۸
جدول ۲-۲- شاخصهای کلی بخش صنعت لرستان طی برنامههای سوم و چهارم
جدول ۲-۳- عملکرد شاخصهای بخش گردشگری در دوره های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
جدول ۳-۱- متغیرهای اشتغال و بیکاری در استان لرستان در سالهای ۸۸-۱۳۷۹ (درصد/هزار نفر)
جدول ۳-۲- سهم فرصت‌های شغلی اعلام شده بخش خصوصی استان لرستان در سالهای ۱۳۷۹-۸۸ (درصد)
جدول ۳-۳- سهم ارزش افزوده و اشتغال بخشهای اقتصادی لرستان در سالهای ۸۳-۱۳۷۹ (درصد)
جدول ۳-۴- سهم ارزش افزوده و اشتغال بخشهای اقتصادی لرستان در سالهای ۱۳۸۴-۸۸ (درصد)
جدول ۴-۱- متوسط شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۴ بخش عمده اقتصادی در لرستان
جدول ۴-۲- متوسط شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش اقتصادی در لرستان
جدول ۴-۳- شاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن ارزش ‎افزودهای استان لرستان به تفکیک ۴ بخش اقتصادی
جدول ۴-۴- شاخص مزیت نسبی آشکار و متقارن ارزش افزوده‌ای استان لرستان به تفکیک ۱۵ بخش اقتصادی
جدول ۴-۵روند تحولات بخش معدن لرستان
جدول ۴-۶ روند تحولات سرمایهگذاری حمل و نقل ریلی در استان لرستان
جدول ۴-۷ روند تحولات سرمایهگذاری حمل و نقل جادهای در استان لرستان
جدول ۴-۸ روند تحولات پیشرفت فعالیت‌های هتلداری در استان
جدول ۴-۹ روند تحولات پیشرفت بخش رستوران در استان لرستان
جدول ۴-۱۰ روند تحولات بهبود سیستمهای آبیاری در استان لرستان
جدول ۴-۱۱ روند تحولات بهبود و اصلاح بذر و شیوه های کشت در استان لرستان
جدول ۴-۱۲ روند تحولات بهبود کیفیت خاک در استان لرستان
جدول ۴-۱۳ روند تحولات شیلات در استان
جدول ۴-۱۴ روند تحولات سرمایه گذاری در استان لرستان
۴۳
۴۵ 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *