دسته: No category

منابع پایان نامه با موضوع ارزش برند، استاندارد، اعتماد به برند

t 26/3 مي باشد. مقدار t براي اين پارامتر (سطح احتمالي 5%=? در ناحيه رد فرضيه صفر براي مقادير خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا مي‌توان بيان نمود که ادعاي محقق با 95 درصد اطمينان تاييد مي شود، به عبارت ديگر رضايت... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع تجاري، تاثير، داراي

برند 18/0 75/2 05/0 تاييد فرضيه رضايت مشتري ? تصوير برند 18/0 26/3 05/0 تاييد فرضيه تعهد به روابط? تصوير برند 28/0 66/4 05/0 تاييد فرضيه 4-8-1-فرضيه اول : اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري به نام و نشان تجاري تاثير مثبت دارد H0: اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع ارزش برند، سطح معنادار، استاندارد

شده) 97/0 بالاتر از 9/0 NNFI80(برازندگي نرم نشده) 99/0 بالاتر از 9/0 IFI81 (برازندگي فزاينده) 99/0 بالاتر از 9/0 AGFI82(نيکويي برازش تعديل يافته) 91/0 بالاتر از 8/0 به طور كلي در كار با برنامه ليزرل، هر يک از شاخص‌هاي بدست آمده براي مدل به تنهايي دليل برازندگي مدل يا... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع نرم افزار، سطح معنادار، ارزش برند

رسيدن به يکسري نتايج و يافته هاي پژوهشي جهت کاربست در زندگي بشري است به واقع يافته ها برونداد فرآيند تحقيق هستند و موجوديت تحقيق را توجيه و اثبات مي كنند. يافته هاي هر پژوهش شامل يكسري توضيحات درباره وضعيت موجود و برخي استنباط ها بر اساس تفاوت... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع نرم افزار، روش حداقل مربعات، ارزش برند

نشان از عدم پايايي پرسشنامه يا تحقيق مي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده پايايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفتند و مراحل بعدي جهت گردآوري اطلاعات از مابقي نمونه آماري صورت پذيرفت. براي سنجش پايائي پرسشنامه و قابليت اعتماد آن به روي يک نمونه... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع استاندارد، مصرف کنندگان، مصرف کننده

فراهم مي كند ، يكي از مهمترين علوم محسوب خواهد شد . آنچه مسلم است هنر مديران و كارشناسان در نحوه استفاده از روشهاي آماري و تحليل اطلاعات بدست آمده تجلي مي كند . اين امر به حدي اهميت دارد كه امروزه اكثر مديران و مسئولان سازمانها از مشاوران آماري... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع شهر تهران، پژوهشگران، ابزار پژوهش

مقابله با قواي آن به كاوش در پديده هاي پيرامون خود پرداخته است . انسان اوليه با شنيدن صداي رعد و ديدن برق كه با باران شديد و احتمالا” جاري شدن سيل همراه بود ، لحظه هاي پراضطرابي را سپري مي كرد . او در اين انديشه بود كه اين حوادث چه زماني خاتمه... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع شهر تهران، مصرف کنندگان، عملکرد بازار

فعاليت خريد مي‌باشد. اين فرايند، سطح مثبتي از تعهد مشتري در قبال ارائهکننده خدمات را نشان مي‌دهد و اين ميزان تعهد سبب تمايز مشتريان واقعاً وفادار از ديگر مشتريان ميشود. اغلب بخش‌هاي مختلف وفاداري مشتريان نيازها و اولويت‌هاي گوناگوني است.... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع اعتماد به برند، مصرف کنندگان، اقتصاد اطلاعات

فعاليت هاي شركت همكاري با نهادهاي عمومي همكاري در زمينه هاي نفع رساني مشتري خدمات پس از فروش قيمت محصولات خدمات كيفيت محصولات خدمات در دسترس بودن محصولات خدمات رفتار اخلاقي سازمان تنوع محصولات خدمات ارائه شده توانايي به روز رساني سادگي نحوه... ادامه متن پایان نامه

منابع پایان نامه با موضوع بازار هدف، پردازش اطلاعات، اطلاعات مربوط

مطالعه خود قائل نشده است. (Knox and Walker, 2001, 111-128) 2-1-6- مفهوم تصوير ذهني برند تصويرنام تجاري پديده ساده ادراك است كه تحت تأثيرفعاليتهاي شركت قرارمي گيرد . پرفسوركوين كلر،دانشمندنظريه پردازبرجسته حوزه مديريت نام تجاري،تصويرنام تجاري را ادراك مصرف... ادامه متن پایان نامه