بررسی و مقایسه عملکرد ارقام برنج

بمنظور تعیین ارقام پرمحصول و سازگاری به مناطق کوهستانی این آزمایش دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی با4 تکرار بمورد اجرا درمیاید.مساحت هرکرت 24 مترمربع 8×4 وفواصل بوته ها25×25 سانتیمتر میباشد تعداد ارقام مورد آزمایش 10 رقم میباشد که پس از... ادامه متن پایان نامه

آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی لاینهای برنج

این بررسی مقایسه‌ای است بین 5 لاین منتخب از آزمایش مشاهده‌ای سال 1370 همراه با رقم بومی غریب معروف به صدری کوتاه (شاهد) که دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در کلات نادری جهت جایگزین کردن ارقام پرمحصول بجای ارقام کم محصول محلی اجراء... ادامه متن پایان نامه

بررسی و ارزیابی نحوه استقرار کاربریهای آموزشی مقاطع راهنمایی و متوسطه در شهر مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرایایی ‏‎‏‎GIS‎‏ . ( مطالعه موردی منطقه هشت شهرداری مشهد )

نتایج ارزیابی نشانگر آنست که بسیاری از کاربریهای آموزشی در منطقه از لحاظ جمعیت تحت پوشش ، شعاع دسترسی ، عدم سازگاری با کاربریهای دیگر با مشکل مواجه می باشند . همچنین بررسی نحوه توزیع فضاهای آموزشی در سطح منطقه بیانگر این مطلب است که الگوی توزیع... ادامه متن پایان نامه